Aktualita

15-ročná cesta za spravodlivosťou: Krajský súd v Košiciach potvrdil finančné odškodnenie pre nezákonne sterilizovanú rómsku ženu

Pridané: 04. 02. 2020 09:56

Krajský súd v Košiciach právoplatne potvrdil odškodnenie pre nezákonne sterilizovanú rómsku ženu v plnej požadovanej výške vyše 16 000 Eur. Poškodená žena bola sterilizovaná bez poskytnutia informovaného súhlasu v roku 1999 v krompašskej nemocnici a na súdoch sa domáha spravodlivosti už 15 rokov. Zodpovednosť preto musí prevziať vláda, ktorá má zabezpečiť prístup k spravodlivosti pre všetky poškodené ženy. 

Poškodená rómska žena bola sterilizovaná v roku 1999 počas pôrodu svojho druhého dieťaťa, ktorý bol vedený cisárskym rezom. O vykonaní sterilizácie ju nemocničný personál neinformoval a nedala na ňu informovaný súhlas. O tom, že bola sterilizovaná, sa dozvedela až po vykonaní zákroku.

Preto sa v roku 2005 obrátila na súd so žalobou na ochranu osobnosti a domáhala sa, aby uložil žalovanému v konaní  Mestu Krompachy (právnemu nástupcovi zrušenej Nemocnice s poliklinikou) povinnosť zaslať jej ospravedlňujúci list za vykonanie protiprávneho zákroku a zároveň žiadala priznať náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 500 000 Sk a náhradu trov konania.

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi o žalobe poškodenej rómskej ženy rozhodoval opakovane, pričom jeho rozsudky boli viac krát odvolacím súdom zrušené. V roku 2011 okresný súd napokon rozhodol, že nezákonnou sterilizáciou došlo k porušeniu práv poškodenej ženy a  žalovanej nariadil, aby sa jej písomne ospravedlnila. Uvedené rozhodnutie súdu sa stalo právoplatným.

Následne už súdy rozhodovali len o výške náhrady nemajetkovej ujmy za nezákonnú sterilizáciu. V roku 2017 okresný súd zaviazal žalované Mesto Krompachy zaplatiť  poškodenej žene finančné odškodnenie v plnej výške. Žalovaná strana sa proti výške odškodnenia odvolala a o jej odvolaní následne rozhodoval Krajský súd v Košiciach.

Ten svojim aktuálnym rozhodnutím právoplatne potvrdil rozsudok okresného súdu, teda odškodnenie pre poškodenú ženu v plnej požadovanej výške vyše 16 000 Eur.     

Od roku 2005 bezplatnú právnu pomoc poškodenej žene sprostredkovávala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP).

Ide o posledný prípad týkajúci sa nezákonnej sterilizácie rómskych žien rozhodovaný súdmi na Slovensku. POĽP v minulých rokoch zabezpečovala právnu pomoc súdnych konaniach celkovo dvanástim nezákonne sterilizovaným rómskym ženám. Viaceré z nich sa domohli spravodlivosti a odškodnenia až na Európskom súde pre ľudské práva.      

Prípady nezákonných sterilizácií zdokumentovala POĽP v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Centrum pre reprodukčné práva v roku 2003 v publikovanej správe Telo a Duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. Jej závery vychádzali z 230 rozhovorov uskutočnených s rómskymi ženami zo sociálne marginalizovaných komunít na východnom Slovensku, z ktorých väčšina mala podozrenie, že boli sterilizované bez predchádzajúceho informovaného súhlasu.

Viaceré medzinárodné inštitúcie, monitorujúce dodržiavanie medzinárodných zmlúv o ľudských právach,  v ostatných rokoch nabádali slovenskú vládu k tomu, aby prijala kroky na účinné prešetrenie tejto praxe a zabezpečila poškodeným ženám prístup k spravodlivosti. Výbor OSN pre ľudské práva v roku 2016 vláde odporučil, aby prevzala zodpovednosť a zriadila nezávislý orgán, ktorý by celú prax prešetril. V roku 2018 vydala k tejto otázke stanovisko aj  Verejná ochrankyňa práv, ktorá dala rovnako do popredia zodpovednosť výkonnej a zákonodarnej moci za jej riešenie. Prístup k spravodlivosti pre poškodenej ženy by sa podľa nej mohol zabezpečiť prijatím osobitnej právnej úpravy.     

„Bola to pre mňa veľmi dlhá cesta. Z rozhodnutia sa teším, ale peniaze mi nenahradia to, čo mi v nemocnici urobili, teda, že už nemôžem mať deti.“

 povedala po rozhodnutí súdu poškodená žena. 

„Je pozitívne, že domáce súdy napokon priznali poškodenej žene primerané odškodnenie. Celé konanie však trvalo neuveriteľných 15 rokov a súdy počas tohto obdobia mnohokrát pochybili. Aj preto som presvedčená, že v tomto prípade nedokázali zabezpečiť naozaj účinný prístup k spravodlivosti. Zároveň treba zdôrazniť, že súdy nemusia byť jedinou a tou najúčinnejšou cestou, ako zabezpečiť nápravu pri podozreniach zo závažného systémového porušovania ľudských práv menšín, ako sú násilné sterilizácie rómskych žien,“

povedala advokátka spolupracujúca s Poradňou a právna zástupkyňa poškodenej ženy, Vanda Durbáková.

Zodpovednosť by mala konečne prevziať vláda. Práve z jej iniciatívy by mala vzniknúť nezávislá komisia, ktorá by celú prax nezákonných sterilizácií prešetrila a poškodené ženy by boli následne účinne a rýchlo odškodnené. Takéto riešenie od slovenskej vlády požaduje aj Výbor OSN pre ľudské práva. Na rozdiel od súdov by sa zriadená komisia mohla pozrieť na celú prax komplexnejšie a mohla by priblížiť, aký bol vlastne jej celkový charakter a rozsah v našej spoločnosti.“

dodáva Durbáková.

K rozhodnutiu sme vydali tlačovú správu.