Aktualita

Dvaja poškodení Rómovia z policajnej razie v Moldave nad Bodvou sa domohli spravodlivosti na Európskom súde v Štrasburgu

Pridané: 01. 09. 2020 12:29

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) dnes rozhodol, že Slovensko porušilo práva dvoch poškodených v súvislosti s policajným násilím pri policajnej razii v rómskej komunite v Moldave nad Bodvou v roku 2013. Podľa ESĽP zodpovedné štátne orgány násilie voči nim nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv. ESĽP priznal každému z poškodených odškodnenie v plnej požadovanej výške 20 000 Eur.

K incidentu došlo v júni 2013, kedy viac ako 60 policajtov vtrhlo do rómskej komunity na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou a fyzicky zaútočilo na približne 30 ľudí vrátane žien a detí. MVO Poradňa pre občianske a ľudské práva (Poradňa) sprostredkovávala bezplatné právne zastupovanie dvom mužom, ktorí podľa ich výpovedí čelili hrubému násiliu zo strany príslušníkov polície počas razie, ako aj na miestnej policajnej stanici, kam boli po razii predvedení a zadržiavaní. Obidvaja utrpeli následkom konania príslušníkov polície zranenia s dĺžkou liečenia niekoľko týždňov.

Advokátka spolupracujúca s Poradňou – Vanda Durbáková – podala pár týždňov po skutku v mene jedného z poškodených osôb trestné oznámenie za podozrenia zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Inšpekcia však trestné oznámenie odmietla. Následné sťažnosti na nezákonný postup inšpekcie a nezačatie trestného stíhania odmietla okresná a krajská prokuratúra. Trestné stíhanie napokon inšpekcia začala až po niekoľkých mesiacoch od incidentu v januári 2014 na pokyn generálnej prokuratúry. Trestné stíhanie vyšetrovateľ inšpekcie napokon zastavil, pričom jeho celkový priebeh však bol spojený s viacerými závažnými nedostatkami. Pochybenia v priebehu vyšetrovania nenašiel ani dozorujúci prokurátor. Poškodení neuspeli ani s ústavnou sťažnosťou na Ústavnom súde SR, ktorý v postupe štátnych orgánov nenašiel žiadne porušenie ich práv.   

Po vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych právnych prostriedkov, v apríli 2018, podali poškodení sťažnosť na ESĽP, v ktorej namietali porušenie svojich práv, ktoré im garantuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Dnes - dňa 1.9.2020 - ESĽP ich sťažnosti vyhovel. Rozhodol, že zodpovedné štátne orgány porušili ich právo na ochranu pred policajným násilím aj jeho právo na účinné vyšetrenie tohto násilia, vrátane vyšetrenia možného rasového motívu prípravy policajnej akcie. Tým porušili ich garantované právo na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním podľa článku 3 Dohovoru v jeho hmotnej a procedurálnej časti a tiež porušenie článku 14 Dohovoru, ktorý zakazuje diskrimináciu pri užívaní garantovaných práv a slobôd a to z dôvodu, že štátne orgány nedostatočne vyšetrili možný rasový motív samotnej prípravy policajnej razie.

ESĽP v rozhodnutí zdôraznil, že zodpovedné štátne orgány nedostatočne vysvetlili primeranosť použitia donucovacích prostriedkov zo strany polície a poukázal na to, že trestné stíhanie zo strany inšpekcie bolo začaté až niekoľko mesiacov od celého incidentu, čo mohlo mať negatívny dopad na účinnosť celého vyšetrovania.          

Európsky súd priznal každému sťažovateľovi finančné odškodnenie vo výške 20 000 Eur a právo na náhradu trov konania.

Rozhodnutie nie je právoplatné.

„Zbytočne nám ublížili. My sme nič nespravili. V deň policajnej razie prišli k nám, vošli bez povolenia do našich bytov a začali nás biť hlava-nehlava. Som veľmi rád, že nám súd dal za pravdu a že rozhodli tak, ako rozhodli. Považujem toto rozhodnutie za správne,“

povedal Róbert Rybár, jeden z poškodených sťažovateľov.

Právna zástupkyňa poškodených, Vanda Durbáková, k rozhodnutiu uviedla:

Rozhodnutie súd vydáva symbolicky v deň, kedy si pripomíname prijatie našej ústavy. Je tak odkazom pre štátne inštitúcie, že musia vždy postupovať a rozhodovať v súlade s ňou a zabezpečiť dodržiavanie práv a slobôd v nej zakotvených. Verím, že aj toto rozhodnutie prispeje k tomu, že štátne orgány prijmú  systémové opatrenia, ktoré zabezpečia, aby bol každý prípad namietaného policajného násilia naozaj účinne vyšetrený a zároveň prijmú preventívne opatrenia, aby k takýmto prípadom jednoducho nedochádzalo.“

K rozhodnutiu sme vydali tlačovú správu.

Chceme poďakovať nadáciám Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust a ďalším donorom, ktorí podporili našu prácu na tomto prípade a umožnili dosiahnuť toto súdne rozhodnutie.  

Informácia o projekte, v rámci ktorého bola táto správa vydaná:

Projekt ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.