Aktualita

Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Slovensko za nedostatočné vyšetrenie prípadu policajného násilia voči rómskemu chlapcovi

Pridané: 18. 08. 2016 11:28

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) odsúdil Slovensko v prípade policajného násilia voči rómskemu chlapcovi, ku ktorému malo dôjsť v roku 2010 na policajnej stanici v jednej z obcí v okolí Košíc. Podľa ESĽP zodpovedné štátne orgány celý prípad nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv.

Rozhodnutie sa týka prípadu šestnásťročného rómskeho chlapca, ku ktorému došlo 18. decembra 2010, kedy ho spolu s ďalšími dvoma rómskymi chlapcami zadržali príslušníci obvodného oddelenia polície a odviedli na policajnú stanicu v jednej z obcí v okolí Košíc. Tam ich podľa výpovede poškodeného chlapca zadržiavali počas nasledujúcej noci približne trinásť hodín, počas ktorých na nich policajti vyvíjali fyzický a psychický nátlak a nútili ich, aby sa priznali k trestnej činnosti, ktorej sa mali údajne dopustiť. Zadržaných chlapcov bili dlaňami a päsťami, čím im spôsobili zranenia s dobou liečenia do siedmich dní. Počas celej doby policajného zadržania si zároveň chlapci nemohli sadnúť ani ľahnúť a nebolo im poskytnuté žiadne jedlo a voda.

Poškodený chlapec, o porušení práv ktorého ESĽP rozhodol, v zastúpení svojej matky, podal začiatkom januára 2011 trestné oznámenie Sekcii kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR (inšpekcia) a žiadal o vyšetrenie celého incidentu. Vyšetrovateľ inšpekcie vypočul poškodeného chlapca a dvoch príslušníkov polície, ktorí chlapca na policajnej stanici zadržiavali a trestné oznámenie odmietol ako zjavne nedôvodné. Konštatoval, že k násiliu zo strany príslušníkov polície nedošlo a nie je dôvod na začatie trestného stíhania.

Proti rozhodnutiu vyšetrovateľa podal poškodený sťažnosť prokurátorovi vtedajšej Vojenskej obvodnej prokuratúry, ktorý vykonával formálny dohľad nad vyšetrovaním, no neúspešne. Následne jeho podnety na preskúmanie zákonnosti postupu v konaní a vydaných rozhodnutí zamietli aj vtedajšia Vyššia vojenská prokuratúra a Generálna prokuratúra SR. Poškodený neuspel ani s ústavnou sťažnosťou na Ústavnom súde SR, ktorý jeho sťažnosť ako zjavne neopodstatnenú odmietol.

Po vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych právnych prostriedkov, v októbri 2012, preto podal sťažnosť na ESĽP, v ktorej namietal porušenie svojich práv, ktoré mu garantuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Dňa 26.7.2016 ESĽP jeho sťažnosti v časti vyhovel. Rozhodol, že zodpovedné štátne orgány nedostatočne vyšetrili policajné násilie, ktorému mal sťažovateľ čeliť, čím porušili jeho garantované právo na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním podľa článku 3 Dohovoru.

ESĽP vo svojom rozhodnutí konštatoval, že tvrdenia poškodeného chlapca o policajnom násilí, boli dostatočne vierohodné na to, aby zodpovedné štátne orgány prípad dôsledne vyšetrili tak, ako ich k tomu zaväzuje článok 3 Dohovoru. Zdôraznil pritom, že práve nedostatky vo vyšetrovaní bývajú dôvodom, prečo prípady policajného násilia často nie je možné dokázať. ESĽP okrem iného konštatoval, že v rámci vedeného vyšetrovania neboli zo strany zodpovedných štátnych orgánov podniknuté žiadne kroky s cieľom vysporiadať sa s rozpormi vo výpovediach sťažovateľa a príslušníkov polície. Podotkol tiež, že niektorým tvrdeniam sťažovateľa uvádzaným v jeho trestnom oznámení zodpovedné štátne orgány vôbec nevenovali pozornosť.

Európsky súd priznal sťažovateľovi finančné odškodnenie 1500 Eur a právo na náhradu trov konania.

Rozhodnutie nie je právoplatné.

Bezplatnú právnu pomoc sťažovateľovi sprostredkovala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Právna zástupkyňa poškodeného, Vanda Durbáková, k rozhodnutiu uviedla: „Európsky súd potvrdil, že slovenské štátne orgány zlyhali pri vyšetrovaní policajného násilia, ktorému poškodený rómskych chlapec čelil, čím vážnym spôsobom zasiahli do jeho ľudských práv. Zodpovedné štátne orgány by mali konečne podniknúť rázne kroky na to, aby sa prípadom policajného násilia predišlo a mali by za každých okolností zabezpečiť naozaj účinné vyšetrovanie a potrestania páchateľov v prípade, že sa taký prípad vyskytne."

Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva, k rozhodnutiu uviedol: „Rozhodnutie Európskeho súdu v tomto prípade nie je žiadnym prekvapením. Slovensko je dlhodobo kritizované zo strany mnohých medzinárodných inštitúcií za pretrvávajúce prejavy policajnej brutality voči príslušníkom/-čkam rómskej menšiny u nás aj za nedostatky vo vyšetrovaní takýchto prípadov. Vyšetrovanie prípadov násilnej trestnej činnosti príslušníkov polície musí prejsť zásadnou zmenou a musí sa výrazne posilniť jeho kvalita a nezávislosť. Podotýkam, že orgány činné v trestnom konaní majú v súčasnosti na stole viacero ďalších prípadov možného policajného násilia. Verím, že sa s aktuálnym rozhodnutím Európskeho súdu naozaj podrobne oboznámia. Chcel by som v mene Poradne zablahoželať sťažovateľovi a jeho matke a vyjadriť im obdiv za ich osobnú odvahu a odhodlanie pri presadzovaní svojich práv."

K rozhodnutiu sme vydali tlačovú správu.