Aktualita

Informovali sme Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien

Pridané: 07. 10. 2015 09:00

V spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) sme Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) zaslali alternatívnu správu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien na Slovensku.

Zamerali sme sa predovšetkým na vybrané oblasti, týkajúce sa uplatňovania tohto medzinárodného dohovoru vo vzťahu k rómskym ženám u nás. Poukazujeme v nej najmä na diskrimináciu rómskych žien a dievčat v prístupe k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti, a to aj vo forme segregácie či už na školách alebo v nemocniciach. Poskytli sme Výboru informácie aj o nedostatočnom uplatňovaní antidiskriminačnej legislatívy slovenskými súdmi a prekážkach, ktorým čelia aj rómske ženy v prístupe k spravodlivosti.

Je to v tomto roku už naša tretia alternatívna správa adresovaná orgánom OSN, ktoré dohliadajú na uplatňovanie medzinárodných zmlúv o ľudských právach vo svete.