Aktualita

Inštitucionálny grant nadácie Sigrid Rausing Trust na podporu našej práce na ochranu ľudských práv rómskych žien

Pridané: 23. 04. 2019 14:35

Inštitucionálny grant nadácie Sigrid Rausing Trust nám umožňuje rozvíjať naše aktivity na ochranu ľudských práv rómskych žien. 

Naše aktivity v tejto oblasti zahŕňajú ľudskoprávny monitoring, vedenie strategických súdnych sporov pred vnútroštátnymi a medzinárodnými súdmi aj presadzovanie práv rómskych žien smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám. Dôraz kladieme na posilňovanie rómskych žien a podporu ich angažovanosti pri presadzovaní svojich práv.

Tématicky sa zameriavame na vybrané oblasti porušovania ľudských práv rómskych žien, a to ich diskrimináciu v pístupe k verejným službám, zdravotnej starostlivosti, zamestnaniu a vzdelaniu. Špecificky sa venujeme sa aj ochrane ich reprodukčných práv.

Dôležitým aspektom nášho úsilia je dlhodobá úzka spolupráca so skupinou rómskych aktivistiek. Jej súčasťou je  organizovanie spoločných pravidelných stretnutí, ako aj plánovanie a uskutočňovanie spoločných aktivít na ochranu práv rómskych žien a rómskej menšiny ako takej. 

Tento inštitucionálny grant nám zároveň umožňuje realizovať aj ďalšie aktivity na ochranu rómskej menšiny pred diskrimináciou a policajným násilím. 

Inštitucionálny grant nám bol poskytnutý na jeden rok - od 1. apríla 2019 do 31. marca 2020.