Aktualita

Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú

Pridané: 13. 01. 2014 09:00

Spoločne s mimovládnymi organizáciami Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy sme podali ministerstvu zdravotníctva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V termíne ukončenia medzirezortného pripomienkového konania ju podporilo ďalších 6 občianskych združení a 1384 osôb z radov širokej verejnosti. Podporné podpisy stále pribúdajú.

Novela zákona ukladá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, teda pôrodnici, povinnosť bezodkladne oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opustenie zdravotníckeho zaradenia matkou po pôrode (s dieťaťom či bez neho) bez súhlasu poskytovateľa, ak nejde o ženu, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. MVO žiadajú toto ustanovenie vypustiť.

Ministerstvo zdravotníctva nateraz pripomienku MVO neakceptovalo. Tento týždeň sa k nej má uskutočniť rozporové konanie.

MVO v pripomienke namietajú, že navrhovaná právna úprava prakticky núti ženy (spoločne s novorodencom) byť hospitalizované po pôrode v nemocnici bez ohľadu na to, či si to prajú alebo nie. V opačnom prípade sa vystavujú riziku, že pôrodnica túto skutočnosť oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a z toho vyplývajúcim ďalším možným rizikám. Navrhovaná právna úprava tak porušuje práva žien a detí a je v rozpore s vnútroštátnou antidiskriminačnou legislatívnou, s Ústavou SR, s právom EÚ a s medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv a slobôd. Odporuje taktiež odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie.

„Toto ustanovenie predstavuje porušenie práva všetkých žien na súkromie a na ochranu ich fyzickej a duševnej integrity, pretože im bráni slobodne sa rozhodovať o svojom vlastnom tele. Každá žena má právo slobodne sa rozhodovať o okolnostiach pôrodu a o zdravotnej starostlivosti, ktorá jej bude poskytnutá pri pôrode alebo po ňom,“ hovorí Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Do toho patrí i právo na opustenie zdravotníckeho zariadenia so zdravým novorodencom.

Zabezpečenie primeranej zdravotnej starostlivosti žene a dieťaťu aj mimo nemocnice – ak o to prejaví záujem – je nielen právom žien a detí, ale zároveň aj povinnosťou štátu. V mnohých civilizovaných krajinách bežne poskytujú (po)pôrodnú zdravotnú starostlivosť pôrodné asistentky, pediatri/pediatričky a pod. aj v domácom prostredí žien.

„Ak si ženy zvolia popôrodnú starostlivosť v domácom prostredí, táto im má byť poskytnutá nielen niekoľko dní po pôrode, ale počas celého šestonedelia,“ podotýka Zuzana Krišková zo združenia Ženské kruhy. „V minulosti sa na Slovensku o ženy v šestonedelí starali v domácom prostredí terénne ženské sestry. Aj keď dnes majú licencované pôrodné asistentky kompetencie túto starostlivosť poskytovať, zdravotné poisťovne ju štandardne nepreplácajú, a preto je v súčasnosti pre ženy prakticky nedostupná,“ zdôrazňuje ďalej Krišková.

Zákonodarca sa zrejme navrhovanou právnou úpravou cielene usiluje postihnúť najmä rómske ženy, pretože, ako je verejnosti známe, práve mnohé z nich vo zvýšenej miere odchádzajú z pôrodníc na východe Slovenska.

„Namiesto toho, aby zákonodarca riešil príčiny, pre ktoré niektoré rómske ženy odchádzajú po pôrode predčasne z nemocnice, snaží sa ich navrhovanou právnou úpravou sankcionovať. V rámci našej práce sa pritom často stretávame s príbehmi rómskych žien, ktoré odchádzajú z nemocníc práve pre vyšší výskyt verbálnych útokov a ponižovania zo strany zdravotníckeho personálu. Ak aj niektoré z nich prejavia záujem o predčasný odchod z nemocnice aj s dieťaťom, zdravotnícky personál im to neumožní, alebo ich nesprávne informuje, že môžu odísť, ale dieťa musia nechať niekoľko prvých dní v pôrodnici. Drvivá väčšina rómskych žien sa však po dieťa vráti a poskytuje mu naďalej starostlivosť v rodine,“ hovorí Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva.

Navrhovaná právna úprava je tiež v rozpore so všeobecne zaužívanou praxou v zahraničí. V krajinách ako Belgicko, Nemecko či Holandsko je bežným štandardom možnosť tzv. ambulantného pôrodu a poskytovania následnej zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí. Povinnosť pôrodníc hlásiť skorší odchod žien z nemocnice orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ruší v týchto dňoch aj Česká republika. Súčasne upravuje pravidlá pre zdravotnícky personál, ktorý bude povinný ženu poučiť a rešpektovať jej rozhodnutie odísť z pôrodnice skôr.

K podaniu hromadnej pripomienky k novele zákona z dielne ministerstva zdravotníctva sme so spolupracujúcimi MVO vydali aj tlačovú správu.