Aktualita

Podľa rozsudku Krajského súdu v Prešove za segregáciu rómskych detí na školách nezodpovedajú štátne inštitúcie, ale školy

Pridané: 12. 10. 2020 15:38

Okresný úrad v Prešove a Ministerstvo školstva SR nemajú povinnosť prijať účinné opatrenia na odstránenie segregovaného vzdelávania rómskych detí na základnej škole v obci Terňa. Svojím rozsudkom to potvrdil Krajský súd v Prešove, ktorý sa tak stotožnil s rozhodnutím Okresného súdu Prešov z februára 2019. Súdne konanie v prípade iniciovala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva (Poradňa). Rozsudok odvolacieho súdu je podľa nej v rozpore s medzinárodným právom a plánuje sa preto obrátiť s dovolaním na Najvyšší súd SR. 

Poradňa podala žalobu proti okresnému úradu v Prešove a Ministerstvu školstva SR ako verejnú žalobu podľa antidiskriminačného zákona. V súdnom konaní namietala, že v dôsledku prijatých rozhodnutí o určení školského obvodu a zároveň nečinnosti zodpovedných štátnych orgánov, dochádza na základnej škole s materskou školou v Terni k segregácii rómskych detí. Na súde sa Poradňa domáhala toho, aby súd žalované štátne orgány – Ministerstvo školstva SR a okresný úrad v Prešove - zaviazal k prijatiu účinných opatrení, ktoré protiprávny stav na škole odstránia a do budúcna segregácii zabránia.

V rámci súdneho konania poskytla súdu svoje stanovisko k prípadu aj Verejná ochrankyňa práv, ktorá situáciu v danej lokalite z vlastnej iniciatívy zmapovala. Jej stanovisko v súdnom konaní podporilo argumentáciu Poradne. 

Okresný súd v Prešove rozsudkom zo dňa 27.2.2019 žalobu Poradne zamietol o jej odvolaní teraz rozhodol krajský súd.

Odvolací súd  aktuálne rozsudkom zo dňa 20.8.2020, ktorý bol doručený Poradni v týchto dňoch, v celom rozsahu potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie. Stotožnil sa s jeho názorom, že žalovaní ako orgány štátnej správy nie sú oprávnení zasahovať do organizácie vzdelávacieho procesu, ktorý je výlučne v kompetencii školy. Ich rozhodnutia o určení školského obvodu podľa odvolacieho súdu nemali za následok segregáciu rómskych detí v oddelených rómskych triedach a na popoludňajšej zmene, na ktorú Poradňa poukazovala.

Žalované štátne inštitúcie podľa súdu nemali inú možnosť, ako určiť jeden spoločný školský obvod pre všetky detí, tak z obce Malý Slivník, ako aj z obce Terňa, bez ohľadu na ich pôvod a rasu, a to na základnej škole v Terni.

Odvolací súd v rozsudku nespochybnil fakt, že segregované vzdelávanie rómskych detí  predstavuje porušenie zásady rovnakého zaobchádzania (tj. ich diskrimináciu) a že štátne inštitúcie majú povinnosť prijímať opatrenia na odstránenie segregácie, ako aj na jej predchádzanie do budúcna. Uviedol tiež, že segregácia rómskych detí vo vzdelávaní je problémom, za ktorý Slovensko čelí medzinárodnej kritike. Zároveň však zdôraznil, že zodpovednosť za organizáciu výučby nesú podľa neho subjekty, ktoré priamo zodpovedajú za organizáciu a riadenie vyučovacieho procesu.

Odvolací súd tiež nepovažoval za potrebné obrátiť sa na Súdny dvor EÚ so žiadosťou o poskytnutie výkladu k riešeným právnym otázkam v súlade s právom EÚ, čo Poradňa v konaní navrhovala.

Rozsudok odvolacieho súdu je podľa Poradne za v rozpore s medzinárodným právom a plánujeme sa preto obrátiť s dovolaním na Najvyšší súd SR.  

Vanda Durbáková, advokátka zastupujúca Poradňu v tomto súdnom spore, k rozsudku uviedla:

"Odvolací súd v ním vydanom rozhodnutí Poradni v princípe odkázal, že ak chcete riešiť segregáciu na školách - žalujte samotné školy, ktoré za ňu zodpovedajú. Právnu interpretáciu segregácie tak zúžil len na cielené oddeľovanie rómskych detí školami do samostatných tried. Nevenoval už pozornosť tomu, že k segregácii na školách často dochádza aj v dôsledku opatrení prijímaných štátnymi inštitúciami alebo ich nečinnosťou. Žalované inštitúcie v tomto konkrétnom prípade mali zohľadniť voľné školské kapacity iných škôl a svojimi rozhodnutiami určiť spoločný školský obvod inak, čim by základná škola v Terni dokázala segregácii predísť. Verím, že Najvyšší súd SR toto rozhodnutie zvráti a v prípade pochybností sa obráti na Súdny dvor EÚ so žiadosťou o poskytnutie výkladu k  riešeným právnym otázkam v súlade s právom EÚ."

Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne, k rozsudku povedal:

"Je samozrejmé, že za organizáciu vzdelávacieho procesu  je zodpovedná samotná škola. No štátne orgány jej nesmú svojimi rozhodnutiami napĺňanie tejto jej kompetencie sťažovať. Naopak svojimi rozhodnutiami a ďalšími prijatými opatreniami jej majú pre organizáciu vzdelávania detí bez segregácie vytvárať čo najlepšie podmienky. Je to v konečnom dôsledku štát, ktorý nesie medzinárodný právny záväzok za zabezpečenie vzdelávania bez diskriminácie. Problém segregácie rómskych detí na Slovensku je už žiaľ tak rozsiahly a jeho príčiny sú tak komplexné, že si s ním niektoré školy ani pri dobrej vôli sami nevedia poradiť. Vtedy štát podľa medzinárodného práva jednoducho musí zasiahnuť a prijať všetky potrebné opatrenia, ktoré povedú k zmene."   

K rozsudku sme vydali tlačovú správu.

Informácia o projekte, v rámci ktorého bola táto tlačová správa vydaná:

Projekt ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.