Aktualita

Žalujeme štát a mesto za segregáciu rómskych detí v základnej škole Stará Ľubovňa – Podsadek

Pridané: 10. 11. 2015 17:23

Na jar tohto roka sme podali žalobu proti štátu, zastúpenom Ministerstvom školstva SR, a Mestu Stará Ľubovňa za segregáciu rómskych detí na základnej škole v lokalite Stará Ľubovňa – Podsadek. Školu navštevujú dlhodobo len sociálne znevýhodnené rómske deti. V súdnom konaní namietame, že vzdelávanie v etnicky segregovanej škole nedokáže zabezpečiť rómskym deťom rovné vzdelávacie šance a navrhujeme ich integráciu na školách spolu s ostatnými deťmi v meste. Súdne pojednávanie sa uskutočnilo 10. 11. 2015 na Okresnom súde Bratislava III a bolo odročené na február 2016.

V prebiehajúcom súdnom konaní namietame, že samospráva a zodpovedné štátne orgány, vrátane ministerstva školstva, neprijímaním opatrení na odstránenie segregácie rómskych detí na príslušnej základnej škole porušujú domáce a medzinárodné právne predpisy na ochranu pred diskrimináciou. Namiesto prijatia opatrení na ochranu pred diskrimináciou rozšírili kapacity školy vybudovaním modulovej prístavby, ktorá bola otvorená tento školský rok. Toto opatrenie považujeme za nesystémové a podľa nášho názoru segregáciu rómskych detí na danej škole len ďalej udržiava.

Na problém segregácie rómskych detí na základnej škole v lokalite Podsadek a jej možné negatívne dôsledky v minulom období opakovane upozorňovali aj viacerí obyvatelia z majority, ktorí v tejto lokalite bývajú. Petíciou sa samosprávu mesta Stará Ľubovňa snažili presvedčiť, aby modulovú prístavbu k základnej škole nepodporila a usilovala sa o integráciu rómskych detí spolu s ostanými deťmi na školách v meste. Jeden z iniciátorov petície Stanislav Reľovský v tejto súvislosti hovorí: „Výstavba modulovej školy z môjho pohľadu neprinesie osoh ani rómskej menšine ani majorite. Pokiaľ rómske a nerómske deti nebudú spolu chodiť do školy a tried, ich spolužitie bude problémové. V Starej Ľubovni sú základné školy, ktoré nemajú naplnené kapacity žiakov. Nerozumiem tomu, prečo sa postavila nová škola a neumožnilo sa rómskym žiakom dochádzať do základnej školy, ktorá je vzdialená len približne tri kilometre tak, ako tomu bolo už aj v minulosti. My sme spolu s Rómami v detstve cestovali do školy, študovali, spoznávali svoje kultúry a rešpektovali sa. Moja generácia nemá problém stretnúť sa s nimi, porozprávať sa a aj si pomôcť“.

V prebiehajúcom súdnom konaní sa domáhame toho, aby súd rozhodol, že segregované vzdelávanie rómskych detí v škole je nezákonné a aby ustanovil expertnú skupinu, ktorá vypracuje komplexný plán opatrení na odstránenie nezákonného stavu a integráciu rómskych detí a detí z majority na základných školách v meste. Súčasťou týchto opatrení by mohla byť okrem iného optimalizácia školských obvodov, racionalizácia existujúcich kapacít škôl v meste, či zabezpečenie účinnej školskej dopravy pre deti tam, kde je to potrebné. Následne by mal súd zaviazať zodpovedné štátne orgány aj samosprávu Starej Ľubovne k realizácii vypracovaného integračného plánu.

Stanislava Liptáková, advokátka spolupracujúca s Poradňou, bližšie vysvetľuje: „Štátne orgány a mesto Stará Ľubovňa sa modulovou prístavbou rozhodli riešiť existujúci problém nedostatočných kapacít a viaczmennú prevádzku miestnej školy, ktorú navštevujú výlučne rómske deti. Spôsob, ktorý na to zvolilo je však krátkozraký a nesystémový. Realizovaná výstavba modulovej prístavby školy nie je v najlepšom záujme rómskych detí a je v rozpore s verejným záujmom. Zodpovedné štátne orgány by si mali konečne do dôsledkov uvedomiť svoj bezprostredný právny záväzok zabezpečiť rovný prístup k vzdelaniu pre každé dieťa a zamedziť segregácii vo vzdelávaní. Neprijímanie skutočne účinných prointegračných opatrení zo strany zodpovedných štátnych inštitúcií je porušením zákona.“

Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne, dodáva: „Každé opatrenie štátnych orgánov v oblasti vzdelávania musí nevyhnutne vychádzať z toho, že Slovensko sa v zmysle platných medzinárodných zmlúv o ľudských právach zaviazalo zabezpečiť každému dieťaťu vzdelanie, ktoré bude smerovať k plnému rozvoju jeho osobnosti. Zaviazalo sa zabezpečiť každému dieťaťu také vzdelanie, ktoré ho pripraví na zodpovedný život v duchu porozumenia, tolerancie, rovnosti a priateľstva medzi všetkými ľuďmi. Vzdelávanie je v tomto ponímaní mnohorozmerným procesom nadobúdania širokého množstva vedomostí, zručností a skúseností, ktoré umožňujú dieťaťu rozvíjať sa individuálne, aj v kolektíve, a žiť plnohodnotný život v spoločnosti. Návšteva etnicky a sociálne jednoliatej školy v blízkosti rómskej osady tento cieľ zo svojej podstaty nemôže napĺňať tak, ako to dokážu etnicky a sociálne rôznorodé školy, ktoré vzdelávajú inkluzívne,“

V prebiehajúcom súdnom konaní dávame do popredia aj širšie negatívne sociálne dôsledky, ktoré segregácia znevýhodnených rómskych detí prináša. Segregácia rómskych detí vo vzdelávaní podľa nášho názoru bráni sociálnej integrácii a podporuje predsudky a vzájomnú neznášanlivosť u väčšiny aj menšiny. Do budúcna môže prispievať k prehlbovaniu sociálnych konfliktov medzi rómskou menšinou a majoritou v mnohých lokalitách a v spoločnosti ako takej.

K novembrovému pojednávaniu sme vydali aj tlačovú správu.