Aktualita

Rómske ženy na Slovensku zažívajú ponižovanie a diskrimináciu v prístupe k reprodukčnej zdravotnej starostlivosti

Pridané: 27. 11. 2017 09:54

Rómske ženy na Slovensku sú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie vystavené diskriminácii, segregácii a hrubému zaobchádzaniu. Uvádzame to v našej správe, ktorú sme vydali v spolupráci s Centrom pre reprodukčné práva.

Publikovaná  správa Vakeras - Zorales: Hovoríme nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku zachytáva osobné príbehy 38 rómskych žien z marginalizovaných komunít. V správe popisujú, že zažívajú diskrimináciu a násilie v zdravotníckych zariadeniach gynekologickej a pôrodnej starostlivosti na východnom Slovensku.

V správe tiež mimovládne organizácie odporúčajú sled krokov, ktoré by príslušné štátne inštitúcie mali podniknúť na to, aby zabezpečili rešpektovanie práv rómskych žien.

Odporúčajú napríklad zaviesť účinné opatrenia na riešenie systémovej a prierezovej diskriminácie v zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie, vrátane implementácie a investovania primeraných zdrojov do vhodných programov s cieľom zlepšiť prístup rómskych žien ku kvalitným službám zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie.

„V rámci našej práce už dlhšie počúvame príbehy rómskych žien o porušovaní ich reprodukčných práv  na niektorých pôrodníckych oddeleniach nemocníc a v gynekologických ambulanciách. Rómske ženy nám často hovoria o ponižovaní, verbálnych útokoch, neposkytnutí dostatočnej zdravotnej starostlivosti, dostatočných informácií či segregácii na pôrodníckych oddeleniach. V našej správe sme situáciu v tejto oblasti podrobnejšie zdokumentovali. Veríme, že pritiahne pozornosť verejnosti aj zodpovedných štátnych inštitúcií, ktoré by mali konať a prijať účinné opatrenia smerujúce k zmene,“ hovorí Agáta Duchoňová terénna pracovníčka z Poradne pre občianske a ľudské práva.

Mnohé ženy vo svojich výpovediach uvedených v správe Vakeras zorales – Hovoríme nahlas popísali segregáciu na pôrodníckych oddeleniach, rasovo motivované obťažovanie a ponižovanie, zanedbanie starostlivosti, fyzické obmedzovanie a hrubé zaobchádzanie počas pôrodu. Popisovali tiež nedostatky súvisiace s informovaným súhlasom a s rozhodovaním sa o zdravotnej starostlivosti.

„Rozhodla som sa hovoriť o svojej skúsenosti aj skúsenosti iných rómskych žien s ponižovaním a diskrimináciou v nemocnici a u gynekológa. Chcem, aby sa situácia zlepšila. Aby rómske ženy neboli oddeľované v rómskych izbách na pôrodnici a dostávali dobrú zdravotnú starostlivosť,“ povedala jedna z rómskych žien, ktorá poskytla rozhovor pre účely správy. 

„Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie by sa s rómskymi ženami malo zaobchádzať dôstojne a s rešpektom,“ uvádza Leah Hoctor, regionálna riaditeľka európskeho programu v Centre pre reprodukčné práva. „Slovenská vláda musí podniknúť konkrétne kroky smerom k tomu, aby rómske ženy dostali starostlivosť, ktorú potrebujú, a to bez rodovej a rasovej diskriminácie.“

Vakeras zorales – Hovoríme nahlas je spoločná publikácia Poradne pre občianske a ľudské práva a Centra pre reprodukčné práva.

Publikovaná správa vychádza z rozhovorov, ktoré uskutočnila Poradňa pre občianske a ľudské práva a Centrum pre reprodukčné práva 24. - 27. októbra 2016. Počas rozhovorov boli zozbierané skúsenosti 38 rómskych žien, ktoré žijú v štyroch sociálne vylúčených rómskych komunitách v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Prešov na východnom Slovensku. Rozhovory boli zamerané na skúsenosti žien s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie za ostatných päť rokov.

Poradňa pre občianske a ľudské práva a Centrum pre reprodukčné práva už v roku 2003 vydali správu Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku, v ktorej zdokumentovali prípady nezákonných sterilizácií rómskych žien, ako aj ďalšie porušenia práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie.

K vydaniu správy sme publikovali tlačovú správu.