Aktualita

Súd odškodnil ďalšiu nezákonne sterilizovanú rómsku ženu

Pridané: 26. 05. 2017 15:23

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi na dnešnom pojednávaní priznal nezákonne sterilizovanej rómskej žene finančné odškodnenie v požadovanej plnej výške vyše 16 000 Eur. Rozhodnutie nie je právoplatné. 

Ide celkovo o druhý prípad, v ktorom slovenské súdy plnom rozsahu vyhoveli žalobe rómskej ženy za násilnú sterilizáciu.

Poškodená rómska žena bola sterilizovaná v roku 1999 počas pôrodu svojho druhého dieťaťa, ktorý bol vedený cisárskym rezom. O vykonaní sterilizácie ju nemocničný personál neinformoval a nedala na ňu informovaný súhlas. O tom, že bola sterilizovaná, sa dozvedela až po vykonaní zákroku. 

Preto sa v roku 2005 obrátila na súd so žalobou na ochranu osobnosti a domáhala sa, aby uložil žalovanému v konaní (Nemocnici s poliklinikou v Krompachoch, po jej zrušení Mestu Krompachy, na ktoré prešli všetky práva a povinnosti z tejto zrušenej príspevkovej organizácie) povinnosť zaslať jej ospravedlňujúci list za vykonanie protiprávneho zákroku a zároveň žiadala priznať náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 500 000 Sk a náhradu trov konania. 

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi o žalobe poškodenej rómskej ženy rozhodoval opakovane, pričom jeho rozsudky boli viac krát odvolacím súdom zrušené.  Až  v roku 2011  okresný súd rozhodol, že nezákonnou sterilizáciou došlo k porušeniu práv poškodenej ženy a  žalovanej nariadil, aby sa jej písomne ospravedlnila. Uvedené rozhodnutie súdu sa stalo právoplatným.  

Následne už súdy rozhodovali len o výške náhrady nemajetkovej ujmy za nezákonnú sterilizáciu. Rozsudkom z roku 2014 napokon poškodenej žene priznali finančné odškodnenie v sume 500€, avšak poškodená žena sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala a odvolací súd jej odvolaniu v januári 2017 vyhovel, rozhodnutie okresného súdu zrušil a prikázal mu opätovne vo veci rozhodnúť. Odvolací súd zároveň prikázal okresnému súdu pri určovaní výšky finančného odškodnenia okrem iného rešpektovať rozhodnutia slovenských súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktoré rozhodli v prospech nezákonne sterilizovaných rómskych žien a priznali im finančné odškodnenie v sumách od 25 000€ - 31 000 €.

Okresný súd na dnešnom pojednávaní dňa 26.5.2017 rozhodoval o zvyšku finančného odškodnenia pričom bol povinný rešpektovať právny názor odvolacieho súdu v tejto veci. Súd napokon poškodenej rómskej žene priznal náhradu nemajetkovej ujmy v požadovanej výške vyše 16 000 Eur. 

Od roku 2005 bezplatnú právnu pomoc poškodenej žene sprostredkovávala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Poškodená žena po rozhodnutí povedala: 

„Ďakujem a teším sa, že súd rozhodol tak, že mi priznal za nezákonnú sterilizáciu aj finančné odškodnenie. Žiadne peniaze mi však nenahradia to, čo mi v nemocnici urobili.“

Advokátka spolupracujúca s Poradňou a právna zástupkyňa poškodenej ženy, Vanda Durbáková, v súvislosti s rozhodnutím súdu povedala:

„Rozhodnutie je v súlade s domácimi a medzinárodnými právnymi predpismi na ochranu ľudských práv. Je však alarmujúce, že domôcť sa spravodlivosti trvalo poškodenej žene také neuveriteľné množstvo rokov a že Okresný súd v Spišskej Novej Vsi dokázal za to obdobie vyprodukovať toľko nezákonných rozhodnutí. Dúfam, že aktuálne súdne rozhodnutie prispeje k lepšej ochrane ľudských práv zo strany slovenských súdov do budúcna." 

"Chcela by som zdôrazniť, že doteraz zdokumentované prípady praxe násilných sterilizácií a viaceré rozhodnutia súdov naznačujú, že na Slovensku a v bývalom Československu bolo touto praxou poškodených množstvo rómskych žien. Slovensko je dlhodobo kritizované zo strany medzinárodných ľudskoprávnych inštitúcií za to, že nedokáže túto prax riadne vyšetriť a poškodené ženy odškodniť. Je v tomto smere nutné, aby zodpovednosť prevzala vláda a vytvorila nezávislú komisiu, ktorá by celú túto nezákonnú prax účinne prešetrila a poškodené ženy odškodnila. Presne to Slovensku minulý rok odporučil Výbor OSN pre ľudské práva.“

K rozhodnutiu súdu sme vydali tlačovú správu.