Aktualita

Výbor OSN kritizuje Slovensko za diskrimináciu rómskej menšiny

Pridané: 14. 12. 2017 10:54

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (Výbor) vyzval slovenskú vládu, aby prijala účinné opatrenia na odstránenie diskriminácie príslušníkov a príslušníčok rómskej menšiny v rôznych oblastiach života. Vyplýva to zo záverečných zistení, ktoré Výbor vydal po svojom novembrovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve.

Výbor vo svojich záverečných zisteniach venoval okrem iného značnú pozornosť situácii znevýhodnených príslušníkov a príslušníčok rómskej menšiny v zdravotníctve. Od slovenskej vlády požaduje, aby prijala nevyhnutné opatrenia na odstránenie všetkých foriem diskriminácie rómskej menšiny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zabezpečila, aby sa s pacientmi a pacientkami rómskeho pôvodu, a špecificky s rómskymi ženami, zaobchádzalo s rešpektom. Taktiež požaduje, aby boli všetky dokumentované prípady diskriminácie a násilia v zdravotníctve dôsledne prešetrené. Výbor opätovne venoval pozornosť aj téme nezákonných sterilizácií rómskych žien a vyjadril znepokojenie nad tým, že mnohé ženy, ktoré boli v minulosti poškodené touto praxou naďalej čelia prekážkam v prístupe k  spravodlivosti.

Výbor tým bezprostredne reagoval na správu Vakeras Zorales - Hovoríme nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku, ktorú nedávno vydali mimovládne organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) a Centrum pre reprodukčné práva (CRR). Správa popísala skúsenosti rómskych žien s diskrimináciou, ponižovaním a násilím v zdravotníckych zariadeniach gynekologickej a pôrodnej starostlivosti na východnom Slovensku.

„Teší nás, že Výbor na zasadnutí so slovenskou vládou aj vo svojich zisteniach upozornil na doteraz prehliadaný problém diskriminácie, ponižovania a násilia voči znevýhodneným, rómskym ženám v slovenskom zdravotníctve. Mnoho rómskych žien nám o svojich  negatívnych skúsenostiach otvorene hovorilo. Veríme, že slovenská vláda odporúčania Výboru v tejto oblasti nebude brať na ľahkú váhu," povedala terénna pracovníčka POĽP a rómska aktivistka Agáta Duchoňová.

Výbor poukázal aj na mnohé ďalšie závažné a neriešené problémy v oblasti ochrany ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku. Informácie v tomto smere mu vo svojej alternatívnej správe poskytla aj POĽP.

Výbor vyjadril znepokojenie nad pretrvávajúcimi prípadmi policajného násilia voči príslušníkom etnických menšín a obzvlášť rómskej menšiny a nad tým, že väčšina týchto prípadov nie je riadne vyšetrená. Vyjadril hlboké poľutovanie nad tým, že vláda ignorovala jeho predošlé odporúčanie, týkajúce sa potreby zriadenia nezávislej inštitúcie na vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov polície. Tá by mala nahradiť súčasnú sekciu kontroly a inšpekčnej služby fungujúcu v inštitucionálnom rámci ministerstva vnútra. Vláde odporučil, aby urýchlila proces vytvorenia plne nezávislej inštitúcie v tomto smere.  

Výbor sa vo svojich zisteniach vyjadril aj vážne znepokojenie nad pretrvávajúcou diskrimináciou a segregáciou rómskych detí v slovenskom školstve, ktorú vníma ako  rozšírenú a systematickú. Vládu nabáda k tomu, aby zintenzívnila svoje úsilie zabezpečiť rómskym deťom rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Výbor ďalej od vlády  požaduje, aby zlepšila životné podmienky sociálne znevýhodnených príslušníkov a príslušníčok rómskej menšiny a odstraňovala ich segregáciu v bývaní, zlepšila uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy zo strany súdov v praxi, vrátane riešenia prieťahov v súdnych konaniach. 

Výbor na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) je orgánom OSN pozostávajúcim z nezávislých expertov a expertiek, dohliadajúcich na dodržiavanie Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie jeho zmluvnými štátmi. Dodržiavanie Dohovoru Slovenskom Výbor posudzoval na zasadnutí so slovenskou vládnou delegáciou v dňoch 28. - 29. novembra 2017 v Ženeve. Stalo sa tak opätovne po viac než štyroch rokoch. Zasadnutiu predchádzalo zaslanie periodickej správy slovenskej vlády, v ktorej zhrnula prijaté opatrenia na ochranu práv etnických menšín z ostatných rokov a dosiahnutý pokrok v tejto oblasti.

POĽP vyzýva vládu, aby odporúčania výboru premietla do konkrétnych vládnych politík a opatrení.

„Zo zistení výboru je zrejmé, že slovenská vláda musí urobiť na ochranu ľudských práv rasových a etnických menšín u nás podstatne viac, ako doteraz. Obzvlášť ohrozenou skupinou v tomto smere naďalej zostávajú sociálne vylúčení Rómovia a Rómky, ktorí čelia diskriminácii v rôznych oblastiach života. Napriek prijatým akčným plánom či realizovaným projektom sa situácia v tejto oblasti za ostatné roky stále neposunula výraznejšie k lepšiemu. Je situácia ľudí v mnohých znevýhodnených rómskych komunitách iná ako pred desiatimi rokmi a majú dnes šancu vymaniť sa z chudoby? Sú prípady policajného násilia riadne vyšetrené? Majú znevýhodnené rómske deti šancu vzdelávať sa s ostatnými deťmi? Odškodnila vláda nezákonne sterilizované rómske ženy? Výbor chce konečne vidieť konkrétne a hmatateľne pozitívne zmeny a o tie sa musí vláda intenzívne usilovať," uviedol ďalej k zisteniam výboru Štefan Ivanco, programový koordinátor POĽP.

K aktuálnym zistenia výboru sme vydali aj tlačovú správu.