Aktualita

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) rozhodol o porušení práv Rómky diskriminovanej v prístupe k zamestnaniu

Pridané: 24. 03. 2016 15:56

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) svojim rozhodnutím zo dňa 4.12.2015 rozhodol o porušení práv Rómky diskriminovanej v prístupe k zamestnaniu. Poškodená Rómka sa v roku 2009 uchádzala o miesto učiteľky na základnej škole. Napriek tomu, že mala VŠ pedagogické vzdelanie, na voľné miesto pedagogického asistenta/-ky bola prijatá uchádzačka bez kvalifikácie. Počas výberového procesu navyše poškodená rómska žena čelila verbálnym poznámkam, ktoré poukazovali na to, že dôvodom jej neprijatia bol aj jej etnický pôvod. Následne podala žalobu na súd, ktorou sa domáhala nápravy za diskrimináciu, ktorej čelila. V súdnych konaniach jej právne zastupovanie poskytovala právnička spolupracujúca s Poradňou. Domáce súdy však jej žalobu zamietli.

Po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych právnych prostriedkov sme preto v jej mene podali individuálnu sťažnosť Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD). Výbor jej sťažnosti v plnom rozsahu vyhovel. Rozhodol, že Slovensko porušilo Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie tým, že nezabránilo jej diskriminácii v prístupe k zamestnaniu a nezabezpečilo jej účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou. Svojim rozhodnutím dal do popredia dlhodobo pretrvávajúci problém diskriminácie rómskej menšiny v slovenskej spoločnosti. Zároveň v ňom zvýraznil pretrvávajúce nedostatky v rozhodovacej činnosti slovenských súdov, ktoré mnohokrát nedokážu poskytnúť diskriminovaným osobám účinnú právnu ochranu. Rozhodnutie Výboru v danej veci by malo byť pre slovenské súdy dôležitým právnym vodíkom pre rozhodovanie iných prípadov diskriminácie v prístupe k zamestnaniu do budúcna.

Výbor odporučil slovenskej vláde, aby sa sťažovateľke ospravedlnila a primerane ju odškodnila. Vyzval Slovensko, aby účinne uplatňovalo antidiskriminačnú legislatívu v prípadoch rasovej diskriminácie a zabezpečil kontinuálne vzdelávanie zodpovedných osôb v oblasti školstva s cieľom predchádzať a a eliminovať prípady rasovej diskriminácie, tak ako to Slovensku ukladá Dohovor. Výbor tiež odporučil slovenskej vláde zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zodpovedných štátnych inštitúcii vrátane sudcov a sudkýň v oblasti rovnosti a uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy.