Aktualita

Výbor OSN: Slovenskí politici nesmú tolerovať policajné násilie proti Rómom

Pridané: 07. 09. 2015 09:00

Nedostatok účinného vyšetrovania represívnych zásahov proti Rómom zo strany polície. Dlhodobo nevyšetrená prax nútených sterilizácií rómskych žien. To sú len niektoré z nedostatkov, na ktoré poukazuje Výbor OSN proti mučeniu (CAT) vo svojich ostatných záverečných zisteniach hodnotiacich dodržiavanie záväzného Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zo strany SR. Informácie o pretrvávajúcich nedostatkoch v tejto oblasti Výboru poskytli vo svojej kritickej správe aj Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) a Poradňa pre občianske a ľudské práva (Poradňa).

Výbor CAT nedávno zverejnil svoje Záverečné zistenia ohľadom stavu dodržiavania Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu v SR (Dohovor). Vydaniu zistení zo strany Výboru predchádzalo posudzovanie periodickej vládnej správy o posune v uplatňovaní Dohovoru, ktoré sa uskutočnilo na stretnutí jeho členov so zástupcami slovenskej vlády 27. - 28. júla 2015 v Ženeve. Výbor vo svojich záverečných zisteniach uznáva niektoré pozitívne pokroky od vydania jeho ostatných záverečných zistení, dokument vymenúva množstvo nedostatkov a odporúčaní vláde. Niekoľko z nich sa upriamuje na zásadné témy, na ktoré ERRC a Poradňa upozorňujú slovenskú vládu už roky. Pred dvoma mesiacmi počas tlačovej konferencie, ktorú usporiadala ERRC, predstaviteľ OSN Paul d ́Auchamp a ombudsmanka Jana Dubovcová opakovane varovali vládu pred ľahostajnosľou k porušovaniu ľudských práv vo vzťahu k rómskej menšine.

„Je našou povinnosťou oznamovať porušovanie ľudských práv medzinárodným orgánom. Našim cieľom je totiž presvedčiť vládu SR, aby konala. Pod vplyvom pretrvávajúcich nedostatkov OSN vo svojich zisteniach okrem iného požaduje, aby slovenská vláda na najvyššej politickej úrovni verejne vyhláila, že nebude tolerovať neprimerané použitie sily zo strany polície voči občanom vrátane príslušníkov národnostných menšín." Povedal výkonný riaditeľ ERRC András Ujlaky.

Výbor CAT vyjadril svoje obavy pokiaľ ide o prípady a podozrenia z neprimeraného použitia sily zo strany polície proti Rómom, maloletých nevynímajúc. Problémom tiež je, že vyšetrovanie týchto podozrení vykonáva Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra, t.j. ten istý orgán zamestnáva a zároveň aj vyšetruje skutky osôb podozrivých zo spáchania trestného činu. Výbor ďalej poznamenal, že doposiaľ nebolo vznesené žiadne obvinenie v prípade policajnej akcie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou zo dňa 19. júna 2013. Výbor vyjadril aj znepokojenie z februárového rozhodnutia okresného súdu v prípade týrania rómskych chlapcov policajtmi v Košiciach z roku 2009 a špecificky aj tým, že súd odmietol vziať do úvahy ako zákonný dôkaz  videonahrávku z incidentu.

Výbor sa opätovne nevyhol ani téme nútených sterilizácií rómskych žien bez informovaného súhlasu a vyjadril znepokojenie nad ťažkosťami v prístupe k spravodlivosti, ktorým možné poškodené ženy čelia: „Výbor požaduje, aby boli všetky prípady možných nedobrovoľných sterilizácií rómskych žien nezávisle a účinne prešetrené a aby poškodeným ženám bolo poskytnuté primerané zadosťučinenie. Je nepochopiteľné, ako vládni predstavitelia dokážu dlhé roky prehliadať množstvo odporúčania medzinárodných inštitúcií v tejto oblasti a zároveň ignorovať svoje medzinárodné ľudskoprávne záväzky. Bez účinného vyšetrovania môžeme len hádať, koľko rómskych žien bolo touto praxou na Slovensku vlastne postihnutých,“ hovorí Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva, ktorá v ostatných rokoch úspešne zastupovala viaceré nezákonne sterilizované rómske ženy v súdnych konaniach.

Výbor CAT odporúča aby zdravotnícky personál, ktorý vykonal sterilizácie bez slobodného, úplného a informovaného súhlasu bol trestne zodpovedný, stíhaný a potrestaný.

K záverečným zisteniam Výboru CAT sme v spolupráci s ERRC vydali aj tlačovú správu.