Aktualita

Výbor OSN vyzval vládu, aby dôslednejšie chránila hospodárske a sociálne práva ľudí na Slovensku

Pridané: 30. 10. 2019 10:48

Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vyzval vládu k prijatiu množstva konkrétnych opatrení na zlepšenie ochrany ľudských práv na Slovensku. Navrhované opatrenia publikoval po svojom októbrovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve. Mnohé z nich sa špecificky dotýkajú ochrany práv rómskej menšiny.

Navrhované opatrenia reagujú na široké množstvo problémov, ktoré sú na Slovensku prítomné a negatívne ovplyvňujú ochranu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv jeho obyvateľstva. Veľkú pozornosť výbor venoval situácii znevýhodnených skupín osôb, ktoré vo všeobecnosti čelia porušovaniu svojich práv vo zvýšenej miere. Výbor v tomto smere vyjadril okrem iného znepokojenie nad tým, že slovenské súdy nedostatočne chránia práva osôb, ktoré sú zvyčajne vystavené diskriminácii - ako sú príslučníci a príslušníčky rómskej menšiny, migranti a migrantky či osoby so zdravotným znevýhodnením. Vláde odporučil, aby odstránila bariéry, ktoré diskriminovaným osobám bránia účinne sa domôcť ochrany pred diskrimináciou na súdoch.

Mnohé odporučania, ktoré výbor vláde adresoval sa týkajú špecificky ochrany práv znevýhodnených príslušníkov a príslušníčok rómskej menšiny. Výbor vyjadril okrem iného znepokojenie nad pretrvávajúcou segregáciou rómskych detí vo vzdelávaní, vrátane ich vysokého počtu na špeciálnych školách a v triedach. V tomto smere špecificky poukázal aj na pretrvávajúce hlboko zakorenené predsudky a stigmatizáciu, ktorým rómske deti čelia a ktoré sú podľa neho podstatou ich vylúčenia v rámci vzdelávania aj v slovenskej spoločnosti ako takej. Vláda musí podľa neho urobiť okamžité kroky, ktoré podporia integráciu rómskych detí do bežného vzdelávacieho prúdu. Zdôraznil tiež, aby vláda pri riešení problému sociálneho vylúčenia rómskych detí spolupracovala s miestnymi samosprávami.

Výraznú pozornosť výbor venoval aj otázkam porušovania reprodukčných práv žien, pričom osobitne poukázal na situáciu rómskych žien. V tejto súvislosti ho hlboko znepokojili dokumentované informácie o segregácii rómskych žien v pôrodniciach, o ich obťažovaní, ponižovaní či fyzickom obmedzovaní počas pôrodu. Pozornosť venoval aj otázke prístupu k spravodlivosti pre rómske ženy, ktoré boli v minulosti sterilizované bez ich informovaného súhlasu. Vládu v tomto smere vyzval k tomu, aby pre všetky poškodené ženy zabezpečila primerané a účinné prostriedky nápravy.

Hlboké znepokojenie vyjadril výbor aj nad tým, že veľké množstvo Rómov a Rómiek, najmä v segregovaných komunitách, naďalej nemá stály prístup k čistej vode. V tomto smere odporučil slovenskej vláde, aby urobila všetky nevyhnutné kroky na zabezpečenie primeranej a bezpečnej vody pre všetkých.

„Na zasadnutí výboru som hovorila hlavne o situácii v obci, v ktorej sama žijem. Poukázala som na to, že niektoré rómske rodiny nemajú prístup k vode a mnohé deti na miestnej škole sú vzdelávané v segregovaných triedach. Poukázala som aj na niektoré iné oblasti, v ktorých Rómovia  a Rómky na Slovensku čelia diskriminácii. Chcela by som vyzvať našu vládu, aby týmto problémom konečne venovala pozornosť,“

povedala rómska aktivistka z východného Slovenska, ktorá sa zasadnutia výboru OSN zúčastnila.          

„Z odporúčaní výboru je zrejmé, že inštitúcie na Slovensku musia pre ochranu práv sociálne vylúčených Rómov a Rómiek na Slovensku urobiť podstatne viac, ako doteraz. Opatrenia, ktoré za ostatne roky vláda v tomto smere prijala, jednoducho nestačia. Chudoba a sociálne vylúčenie mnohých Rómov a Rómiek žijúcich v marginalizovaných komunitách, segregácia rómskych detí vo vzdelávaní či porušovanie reprodukčných práv rómskych žien, sú pretrvávajúce problémy, ktoré je potrebné naozaj rázne riešiť,“

povedal Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva.  

„Taktiež považujeme za veľmi dôležité, že výbor OSN znovu upozornil na problém s nedostupnosťou a neprístupnosťou vody. Platí totiž, že každý človek má právo na vodu a je úlohou štátu realizáciu tohoto práva zabezpečiť. V tomto smere verejná správa bohužiaľ zlyháva a je potrebné premyslieť výraznejšie opatrenia,“ 

dodal Maroš Matiaško, predseda Fóra pre ľudské práva.

Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (CESCR) je orgánom OSN pozostávajúcim z nezávislých expertov a expertiek, dohliadajúcich na dodržiavanie právne záväznej medzinárodnej zmluvy - Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach jeho zmluvnými štátmi. Dodržiavanie paktu Slovenskom výbor posudzoval na zasadnutí so slovenskou vládnou delegáciou v dňoch 9. - 10. októbra 2019 v Ženeve. Stalo sa tak opätovne po vyše siedmich rokoch. Zasadnutiu predchádzalo zaslanie periodickej správy slovenskej vlády, v ktorej popísala opatrenia na ochranu ľudských práv z ostatných rokov a dosiahnutý pokrok v tejto oblasti.

Spolu s partnerskou MVO Fórum pre ľudské práva sme sa zasadnutia výboru OSN osobne zúčastnili a pred zasadnutím sme mu poskytli písomné informácie o aktuálnej situácii v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku. Vo svojich správach aj osobne sme výbor informovali predovšetkým o porušovaní práva mnohých marginalizovaných Rómov a Rómiek na prístupe k pitnej vode, segregácii rómskych detí vo vzdelávaní a porušovaní reprodukčných práv rómskych žien.

Tlačová správa v PDF je dostupná na tomto mieste.