Aktualita

Vydali sme publikáciu Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou

Pridané: 30. 10. 2015 09:00

Publikácia Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou má za cieľ priblížiť verejnosti tzv. verejnú žalobu – pozoruhodný právny nástroj domácej antidiskriminačnej legislatívy, ktorý sa na slovenských súdoch doposiaľ uplatňoval len veľmi málo. K jej napísaniu nás motivovalo presvedčenie, že aktívne využívanie tohto právneho nástroja v súdnej praxi môže do budúcna reálne prispieť k odstraňovaniu diskriminácie v našej spoločnosti.

Právny inštitút verejnej žaloby sa dostal do slovenskej legislatívy v roku 2008 novelizáciou antidiskriminačného zákona. Špecifikuje ho konkrétne ustanovenie § 9a, v spojení s ustanovením § 10 ods. 1 uvedeného zákona, ktoré umožňuje iniciovať súdne konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania aj zákonom určeným právnickým osobám, v prípade, ak porušením zásady rovnakého zaobchádzania mohli byť dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo slobody väčšieho alebo  neurčitého počtu osôb alebo ak by takýmto porušením mohol byť inak vážne ohrozený verejný záujem.

„Táto publikácia je súčasťou širšieho úsilia Poradne pre občianske a ľudské práva o zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku, ktoré dlhodobo uskutočňuje najmä sprostredkovaním právnej pomoci a vedením strategických súdnych sporov v prípadoch diskriminácie. K jej napísaniu nás motivovalo presvedčenie, že aktívnejšie využívanie inštitútu verejnej žaloby môže do budúcna reálne prispieť k odstraňovaniu diskriminácie v našej spoločnosti,“ hovorí programový koordinátor Poradne Štefan Ivanco. „Veríme, že publikácia môže byť podnetná pre mimovládne organizácie či iné subjekty, ktoré sú oprávnené verejné žaloby iniciovať. Nemenej zaujímavá môže byť aj pre advokátov či advokátky a sudcovskú obec, ktorí sa s verejnými žalobami môžu stretávať vo svojej právnej praxi. Napokon veríme, že môže pritiahnuť pozornosť aj akademickej obce a aspoň malou mierou podnieti hlbší výskum v tejto oblasti u nás,“ dodáva Ivanco.

Pozrite si aj tlačovú správu k jej vydaniu.

Publikácia bola vydaná v rámci realizácie projektu Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku. Projekt bol podporený sumou 93 884,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku” je podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.