Aktualita

Vyšetrovanie prípadov policajného násilia na Slovensku dlhodobo zlyháva

Pridané: 30. 06. 2015 05:19

Vydali sme kritickú správu Vyšetrovanie policajného násilia na Slovensku – kritická správa za rok 2014. V správe popisujeme viaceré nedostatky vo vyšetrovaní prípadov policajného násilia na Slovensku na základe našich skúseností so sprostredkúvaním právnej pomoci v tejto oblasti v ostatných rokoch. Kritizujeme v nej činnosť Úradu inšpekčnej služby Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, ktorý pri vyšetrovaní prípadov tohto druhu podľa nášho názoru dlhodobo zlyháva. Svoje tvrdenia opierame aj o vlastné skúsenosti v tejto oblasti.

„Pri pohľade na prípady policajného násilia, v ktorých sme v ostatných rokoch podávali podnet alebo zabezpečovali poskytnutie právnej pomoci konkrétnym osobám sme sa, žiaľ, opakovane stretli s vážnymi nedostatkami, čo sa týka kvality vyšetrovania, vedeného zo strany inšpekcie. Na vyšetrovanie prípadov policajného násilia sa pritom vzťahujú prísne požiadavky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv o ľudských právach, tie má však inšpekcia podľa našich skúseností tendenciu ignorovať,“ hovorí Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne.

Popri svojich skúsenostiach sa pri kritike inšpekcie opierame aj o informácie, dostupné v správe o trestnej činnosti príslušníkov polície za roku 2014, ktorú inšpekcia vydala. Za alarmujúcu považujeme skutočnosť, že inšpekcia podľa vlastnej štatistiky za minulý rok odmietla bez začatia trestného stíhania takmer 90 percent prijatých podnetov policajného násilia, ktoré vyhodnotila ako nedôvodné. „Uvedené vysoké percento odmietnutých podaní bez začatia trestného stíhania vyvoláva dojem, že inšpekcia skutočne tieto prípady dôsledne neprešetruje. Požiadavky pre vyšetrovanie prípadov policajného násilia, vyplývajúce z medzinárodného práva, sa pritom vzťahujú na celé vyšetrovanie od podania podnetu a nedovoľujú žiadnu laxnosť,“ hovorí v tejto súvislosti Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s Poradňou.

Okrem iného ostro kritizujeme aj nečinnosť inšpekcie pri vyšetrovaní možného rasového motívu. V ostatných rokoch Poradňa vo svojich podnetoch poukazovala na možné policajné násilie vo vzťahu k Rómom a Rómkam, žijúcim v obciach na východnom Slovensku. „Inšpekcia možnému rasovému motívu násilného konania zo strany príslušníkov polície spravidla nevenuje dostatočnú pozornosť a nevyšetruje ho dôsledne. Požiadavky na vyšetrovanie rasového motívu sú pritom v týchto prípadoch prísne. Ako opakovane pripomenul vo svojich rozhodnutiach štrasburský súd, akýkoľvek náznak toho, že by rasová neznášanlivosť mohla zohrať v prípade policajného násilia svoju úlohu, musí viesť k dôslednému vyšetreniu rasového motívu," vysvetľuje Durbáková.

V správe poukazujeme aj na chýbajúcu nezávislosť inšpekcie, ktorá v súčasnosti funguje v inštitucionálnom rámci ministerstva vnútra. Poukazujeme pritom na rozhodnutia Európskeho súdu v Štrasburgu, podľa ktorých inštitúcia vyšetrujúca policajné násilie, musí byť plne nestranná a nezávislá od osôb z radov polície, voči ktorým je vyšetrovanie vedené.

S ohľadom na nedostatky vo vyšetrovaní policajného násilia, v správe navrhujeme, aby bola vyšetrovacia činnosť inšpekcie podrobená rozsiahlejšej právnej analýze, ktorá podrobne identifikuje symptomatické nedostatky vo vyšetrovaní násilnej trestnej činnosti príslušníkov polície. Takúto analytickú činnosť by mohla inštitucionálne zabezpečiť zriadená odborná skupina. Výsledky jej práce budú cenným základom pre skvalitnenie vyšetrovacej činnosti nového nezávislého orgánu na vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov polície, ktorý musí nahradiť súčasnú inšpekciu.

„Súčasný inštitucionálny rámec vyšetrovania možnej násilnej trestnej činnosti príslušníkov polície je s ohľadom na medzinárodné právne záväzky v aktuálnej podobe neudržateľný a musí sa zmeniť. Nová inštitúcia by mala byť plne nezávislá a podľa vzoru nezávislej inšpekcie Anglicka a Walesu by v jej najvyšších riadiacich pozíciách nemali pôsobiť ľudia, ktorí v minulosti pracovali v policajnom zbore. Jej činnosť by mala byť transparentná a cielene smerovať k posilneniu dôvery občanov a občianok vo vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov polície", dodáva Štefan Ivanco.

K vydaniu kritickej správy sme vydali aj tlačovú správu.