Dokument

Monitoring vybraných právnych predpisov a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom

Pridané: 28. 02. 2015 19:06

Analýza upriamuje pozornosť na vybrané právne normy, ktoré podľa nášho právneho názoru zakladajú nepriamu diskrimináciu znevýhodnených príslušníkov/-čok rómskej menšiny v našej spoločnosti a sú tak v rozpore s platným antidiskriminačným právom.

Hlavná časť vznikla na základe realizovaného monitoringu právnych predpisov a tvorí ju rámcová analýza vybraných právnych ustanovení, ktoré sú podľa nášho právneho názoru v rozpore s antidiskriminačnou legislatívou. Analytickej časti textu predchádza kapitola, v ktorej približujeme zákonnú definíciu priamej a nepriamej diskriminácie. V samotnom závere formulujeme odporúčania a osobitne dávame do popredia dôležitosť koncepčného procesu uplatňovania rovnosti (equality mainstreaming), ktorý umožňuje zamedziť diskriminačným dopadom legislatívy na rôzne skupiny obyvateľstva hneď pri jej vzniku. Zastávame názor, že jeho dôsledné uplatňovanie v legislatívnom procese povedie k tvorbe kvalitnejších právnych predpisov, ktoré budú zohľadňovať princíp rovnosti a nediskriminácie vo vzťahu k všetkým obyvateľom SR.

Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom boli realizované v rámci projektu s názvom „Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku”. Projekt bol podporený sumou 93 884 EUR eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku” je Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.