Dokument

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade N. B. proti Slovensku

Pridané: 13. 06. 2012 09:39

Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozhodnutí z 12. júna 2012 vyhovel sťažnosti sťažovateľky N. B. Rozhodol, že vykonanie sterilizácie na sťažovateľke je v rozpore s článkom 3 Dohovoru (ochrana pred krutým a neľudským zaobchádzaním) a predstavuje porušenie jej práva na ochranu súkromného a rodinného života podľa článku 8 Dohovoru. Vo svojom rozhodnutí Európsky súd konštatoval, že udelenie formálneho súhlasu k vykonaniu sterilizácie sťažovateľkou v čase kedy už mala pôrodné bolesti, bola pod vplyvom liekov a bola zdravotníckym personálom mylne informovaná o tom, že vykonanie sterilizácie je nevyhnutné na záchranu jej života, predstavuje porušenie práva sťažovateľky na fyzickú integritu a závažný zásah do jej ľudskej dôstojnosti. Súd zároveň uviedol, že Slovensko porušilo svoju pozitívnu povinnosť podľa článku 8 Dohovoru, a to zabezpečiť efektívnu právnu ochranu reprodukčných práv zvlášť rómskych žien, ako zraniteľnej skupiny obyvateľstva.

Európsky súd, okrem konštatovania porušenia článkov 3 a 8 Dohovoru, priznal sťažovateľke odškodnenie vo výške 25,000 EUR a právo na náhradu nákladov.

Rozhodnutie je dostupné v anglickom jazyku.