Dokument

Neprávoplatné rozhodnutie okresného súdu v prípade verejnej žaloby proti segregácii rómskych detí na škole v Starej Ľubovni

Pridané: 22. 12. 2016 08:56

Na pojednávaní dňa 6.10.2016 okresný súd Bratislava III zamietol verejnú žalobu Poradne pre občianke a ľudské práva proti Ministerstvu školstva SR a mestu Stará Ľubovňa proti segregácii rómskych detí na základnej škole v lokalite Stará Ľubovňa – Podsadek. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné a Poradňa sa proti nemu dňa 20.12.2016 odvolala.

Okresný súd žalobu zamietol s odôvodnením, že v základnej škole nedochádza k segregácii v zmysle antidiskriminačného zákona, keďže žiaci sa v uvedenej škole vzdelávajú z dôvodu ich trvalého pobytu v danom školskom obvode a nie z dôvodu ich etnickej príslušnosti. Podľa súdu, žalobca v konaní neuviedol žiaden dôkaz, ktorým by preukázal, že sa so žiakmi na základnej škole zaobchádza menej priaznivo ako so žiakmi na iných školách, že žiaci sú znevýhodňovaní. Záverom súd konštatoval, že žalobca v spore nepreukázal, že vzdelávanie rómskych žiakov v tejto škole sa uskutočňuje z dôvodu ich príslušnosti k rómskemu etniku.

Podľa súdu ďalej žalobca nedefinoval, aké preventívne opatrenia by mali žalovaní na odstránenie diskriminácie urobiť možno aj preto, že žiadne preventívne opatrenia, ktoré by mohli v zmysle zákona patriť do kompetencie žalovaných nie sú spôsobilé ovplyvniť etnické zloženie obyvateľov danej lokality a preto etnickú rôznorodosť školy nemožno garantovať ani ovplyvniť direktívnym zásahom štátu.