Dokument

Rozhodnutie Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) v prípade V. S.

Pridané: 14. 03. 2016 13:45

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) vo svojom rozhodnutí zo 4. decembra 2015 vyhovel sťažnosti sťažovateľky V. S.

Rozhodol, že Slovensko porušilo Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie tým, že nezabránilo jej diskriminácii v prístupe k zamestnaniu a nezabezpečilo jej účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou. Svojim rozhodnutím dal do popredia dlhodobo pretrvávajúci problém diskriminácie rómskej menšiny v slovenskej spoločnosti. Zároveň v ňom zvýraznil pretrvávajúce nedostatky v rozhodovacej činnosti slovenských súdov, ktoré mnohokrát nedokážu poskytnúť diskriminovaným osobám účinnú právnu ochranu.

Výbor odporučil slovenskej vláde, aby sa sťažovateľke  ospravedlnila a primerane ju odškodnila. Vyzval Slovensko, aby účinné uplatňovalo antidiskriminačnú legislatívu v prípadoch rasovej diskriminácie  a zabezpečilo kontinuálne vzdelávanie zodpovedných osôb v oblasti školstva s cieľom predchádzať a eliminovať prípady rasovej diskriminácie, tak ako to Slovensku ukladá Dohovor. Výbor tiež odporučil slovenskej vláde zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zodpovedných štátnych inštitúcii, vrátane  sudcov a sudkýň, v oblasti rovnosti a uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy.