Dokument

Správa zaslaná Poradnému výboru pre rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín

Pridané: 21. 09. 2021 15:49

V septembri 2021 sme Poradnému výboru pre rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín zaslali podanie, v ktorej popisujeme viaceré nedostatky v uplatňovaní Rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín zo strany slovenskej vlády vo vzťahu k rómskej menšine u nás.

Pozornosť v nej venujeme okrem iného otázkam porušovania reprodukčných práv rómskych žien, nedostatkom vo vyšetrovaní policajného násilia či porušovaniu práva rómskych detí na vzdelanie.

Správa je dostupná v angličtine.

 

Informácia o projekte, v rámci ktorého bola táto správa vypracovaná:

Projekt ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.