Dokument

Vybrané rozhodnutia súdov vo veciach práva na rovné zaobchádzanie

Pridané: 30. 11. 2010 09:31

Publikácia obsahuje výber progresívnych rozhodnutí súdov zo Slovenska, Českej republiky, Spojeného kráľovstva a Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, ktoré odrážajú interpretáciu práva na rovné zaobchádzanie vyplývajúcu z medzinárodných právnych predpisov na ochranu ľudských práv.

Rozhodnutia v zborníku sú zostručnené a prehľadne spracované, s dôrazom na odôvodnenie súdu pri posudzovaní príslušných ustanovení z oblasti práva na rovné zaobchádzanie. Do zborníka boli zaradené nielen právoplatné rozhodnutia súdov, ale aj niektoré rozhodnutia nižších súdov najmä zo Slovenska. Ide o rozhodnutia, ktoré posudzujú domácu antidiskriminačnú legislatívu v súlade s medzinárodnými zmluvami na ochranu ľudských práv a z teoretického hľadiska si preto zaslúžia pozornosť.

Súčasťou zborníka je aj CD, na ktorom sú k dispozícii na stiahnutie všetky rozhodnutia v nekrátenej podobe.

Táto publikácia bola vydaná v rámci projektu č. G/62/09/80000/6209/62Z „Aplikácia antidiskriminačného zákona na súdoch v SR ‐ prax a perspektíva“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.