Dokument

Vyšetrovanie policajného násilia na Slovensku – kritická správa za rok 2014

Pridané: 30. 06. 2015 09:00

Správa popisuje viaceré nedostatky vo vyšetrovaní prípadov policajného násilia na Slovensku na základe skúseností Poradne pre občianske a ľudské práva so sprostredkúvaním právnej pomoci poškodeným v tejto oblasti v ostatných rokoch.

Reaguje na Správu MV SR o trestnej činnosti príslušníkov polície za rok 2014 a venuje sa pretrvávajúcim problémom, týkajúcim sa prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia.

S ohľadom na nedostatky vo vyšetrovaní policajného násilia, v správe navrhuje, aby bola vyšetrovacia činnosť inšpekcie podrobená rozsiahlejšej právnej analýze, ktorá podrobne identifikuje symptomatické nedostatky vo vyšetrovaní násilnej trestnej činnosti príslušníkov polície. Takúto analytickú činnosť by mohla inštitucionálne zabezpečiť zriadená odborná skupina. Výsledky jej práce budú cenným základom pre skvalitnenie vyšetrovacej činnosti nového nezávislého orgánu na vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov polície, ktorý musí nahradiť súčasnú inšpekciu.

Publikácia bola realizovaná v rámci projektu s názvom „Posilňovanie inštitucionálnej ochrany a zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku”. Projekt bol podporený sumou 33 588,40 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Posilňovanie inštitucionálnej ochrany a zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku” je rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.