Čo nás charakterizuje

Presadzujeme

  • rovnosť všetkých ľudí v dôstojnosti a právach;
  • princípy inklúzie a participácie každého jednotlivca v spoločnosti;
  • dôsledné napĺňanie medzinárodných záväzkov na ochranu ľudských práv, ktoré na seba Slovensko prevzalo;
  • dôsledné využívanie právnych prostriedkov na ochranu ľudských práv, dôsledné prešetrenie prípadov porušovania ľudských práv a adekvátne odškodnenie tých, ktorých ľudské práva boli porušované.

Naša práca je založená na podpore jednotlivca – jednotlivec stojí za našou prácou a jeho/ ju kladieme vždy na prvé miesto.

Dôsledne rešpektujeme princípy nestrannosti, dôvernosti, presnosti dokumentovania informácií, rodovej citlivosti a zachovania bezpečnosti jednotlivca.

Naša práca je nestranná a nezávislá.