Čo robíme

Presadzujeme dodržiavanie ľudských práv na Slovensku, so zameraním na práva rómskej etnickej menšiny, ktorá sa vo zvýšenej miere stretáva s problémami sociálneho vylúčenia.

 

Venujeme sa:

 

V týchto oblastiach:

 • sprostredkúvame bezplatné právne poradenstvo;
 • sprostredkúvame bezplatné právne zastupovanie v súdnych a iných právnych konaniach s ohľadom na ich širší strategický význam;
 • uskutočňujeme terénny monitoring;
 • navrhujeme a pripomienkujeme legislatíve opatrenia a presadzujeme systémové zmeny na politickej úrovni;
 • poskytujeme informácie medzinárodným inštitúciám, ktoré dohliadajú na dodržiavanie medzinárodných zmlúv o ľudských právach zo strany Slovenska;
 • uskutočňujeme vzdelávacie aktivity a aktivity na podporu aktivizmu;
 • realizujeme publikačnú činnosť.

 

Súdnymi a inými právnymi konaniami sa usilujeme predovšetkým:

 • zlepšovať uplatňovanie právnych predpisov na ochranu ľudských práv menšín,
 • podnecovať verejnú diskusiu o diskriminácii a porušovaní ľudských práv menšín v našej spoločnosti,
 • vyvíjať právny tlak na zodpovedné štátne inštitúcie tak, aby prijímali potrebné opatrenia na ochranu ľudských práv menšín.

 

Našim hlavným cieľom je:

 • Posilňovať: Podporujeme tých, ktorých ľudské práva boli porušené a poskytujeme im potrebnú podporu tak, aby sa porušovaniu ľudských práv aktívne bránili.
 • Zlepšovať úroveň právnej ochrany: Zabezpečujeme, aby tí/tie, ktorí/-é porušujú ľudské práva iných, boli za toto svoje konanie zodpovední/-é a aby jednotlivci, ktorých ľudské práva boli porušované, sa domohli na slovenských súdoch spravodlivosti. Našou snahou je, aby sa súdy stali hybnou silou vedúcou k hlbším sociálnym zmenám.
 • Vzdelávať: Šírime informácie o ochrane ľudských práv pre rôzne cieľové skupiny v našej spoločnosti. Informujeme zodpovedné štátne inštitúcie o medzinárodných záväzkoch v oblasti ochrany ľudských práv a presadzujeme, aby tieto záväzky uvádzali do života.