Projekty

Príbehmi Rómov a Rómiek k odstraňovaniu bariér v prístupe k spravodlivosti

Týmto projektom chceme širiť pozitívne príbehy Rómov a Rómiek, ktorí sa s našou podporou bránili porušovaniu svojich práv a inšpirovať iné znevýhodnené osoby k tomu, aby sa mu taktiež aktívne bránili.

Počúvajme hlasy a skúsenosti rómskych žien

Týmto projektom ďalej rozvíjame našu spoluprácu so skupinou rómskych aktivistiek a spoločne sa usilujeme zlepšovať dodržiavanie reprodukčných práv rómskych žien na Slovensku.

PRESADZOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV RÓMSKEJ MENŠINY PROSTREDNÍCTVOM VYUŽÍVANIA PRÁVNYCH PROSTRIEDKOV OCHRANY A V SPOLUPRÁCI S MIESTNYMI RÓMSKYMI AKTIVISTKAMI A AKTIVISTAMI

Projektom sa usilujeme prispieť k potieraniu diskriminácie Rómov a Rómiek prostredníctvom aktívneho uplatňovania právnych prostriedkov ochrany v konkrétnych strategických prípadoch a realizáciou ďalších úzko naviazaných aktivít, ktorými sú ľudskoprávny monitoring a presadzovania práv rómskej menšiny vo vzťahu k zodpovedným štátnym inštitúciám. 

Presadzovanie práv rómskej menšiny a mobilizácia rómskych komunít na Slovensku

Cieľom projektu je ďalej zlepšovať ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostredkov ochrany. 

NADVÄZUJÚCI INŠTITUCIONÁLNY GRANT NADÁCIE SIGRID RAUSING TRUST NA PODPORU NAŠEJ PRÁCE NA OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV RÓMSKYCH ŽIEN

Tento inštitucionálny grant nám umožňuje v priebehu najbližších troch rokov ďalej presadzovať dodržiavanie práv rómskych žien - a to v úzkej spolupráci so skupinou rómskych aktivistiek z východného Slovenska. Naše aktivity v tejto oblasti zahŕňajú ľudskoprávny monitoring, vedenie strategických súdnych sporov pred vnútroštátnymi a medzinárodnými súdmi aj presadzovanie práv rómskych žien smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám a zvyšovanie verejného povedomia o pretrvávajúcich nedostatkoch.

Ukončené projekty

Sociálne determinanty zdravia Rómov a Rómiek na Slovensku - prístup k vode a nakladaniu s odpadom

Ako partnerská organizácia spolupracujeme na vybraných  aktivitách projektu realizovanom mimovládnou organizáciou Fórum pre ľudské práva.

Cieľom projektu je zlepšiť prístup k vode a inej súvisiacej základnej občianskej vybavenosti, vrátane kanalizačného systému, pre Rómov a Rómky v segregovaných komunitách, znížiť zdravotné riziká spojené s porušovaním ich práva na zdravie a zlepšiť právny rámec v oblasti verejného zdravia.

Zlepšovanie rozhodovacej praxe súdov a správnych orgánov v prípadoch diskriminácie prostredníctvom využívania a rozvíjania metódy situačného testingu

Projektom chceme prispieť k skvalitneniu rozhodovacej praxe v tejto oblasti, a to prostredníctvom aktívneho využívania a rozvíjania metódy situačného testingu na preukazovanie diskriminácie v prístupe k tovarom a službám v právnej praxi. 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Inštitucionálny grant nadácie Sigrid Rausing Trust na podporu našej práce na ochranu ľudských práv rómskych žien

Tento inštitucionálny grant nám umožňuje rozvíjať naše aktivity na ochranu ľudských práv rómskych žien. Naše aktivity v tejto oblasti zahŕňajú ľudskoprávny monitoring, vedenie strategických súdnych sporov pred vnútroštátnymi a medzinárodnými súdmi aj presadzovanie práv rómskych žien smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám. 

Sieťovanie rómskych aktivistiek z východného Slovenska a zástupkýň ženských mimovládnych organizácií

Tento projekt nadväzuje na spoluprácu medzi nami a Centrom pre reprodukčné práva v rokoch 2016 - 2017 v rámci ktorej sme okrem iného vydali spoločnú  správu Vakeras Zorales - Hovoríme nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku, dokumentujúcu porušovanie ľudských práv rómskych žien v reprodukčnej a materskej starostlivosti.

Presadzovanie reprodukčných práv rómskych žien na Slovensku

Projekt nám umožňuje pokračovať v našom advokačnom úsilí smerom k zodpovedným štátnym inštitúciám a ďalej presadzovať prijímanie potrebných opatrení na ochranu reprodukčných práv rómskych žien, ako aj opatrení, ktoré povedú k vyrovnaniu sa s praxou nezákonných sterilizácií v súlade s medzinárodným právom.

Projekt realizujeme v období od 1. septembra do 30. novembra 2018 vďaka finančnej podpore Slovensko-českého ženského fondu.