Projekty

Príbehmi Rómov a Rómiek k odstraňovaniu bariér v prístupe k spravodlivosti

Týmto projektom chceme širiť pozitívne príbehy Rómov a Rómiek, ktorí sa s našou podporou bránili porušovaniu svojich práv a inšpirovať iné znevýhodnené osoby k tomu, aby sa mu taktiež aktívne bránili.

PRESADZOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV RÓMSKEJ MENŠINY PROSTREDNÍCTVOM VYUŽÍVANIA PRÁVNYCH PROSTRIEDKOV OCHRANY A V SPOLUPRÁCI S MIESTNYMI RÓMSKYMI AKTIVISTKAMI A AKTIVISTAMI

Projektom sa usilujeme prispieť k potieraniu diskriminácie Rómov a Rómiek prostredníctvom aktívneho uplatňovania právnych prostriedkov ochrany v konkrétnych strategických prípadoch a realizáciou ďalších úzko naviazaných aktivít, ktorými sú ľudskoprávny monitoring a presadzovania práv rómskej menšiny vo vzťahu k zodpovedným štátnym inštitúciám. 

Presadzovanie práv rómskej menšiny a mobilizácia rómskych komunít na Slovensku

Cieľom projektu je ďalej zlepšovať ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostredkov ochrany. 

NADVÄZUJÚCI INŠTITUCIONÁLNY GRANT NADÁCIE SIGRID RAUSING TRUST NA PODPORU NAŠEJ PRÁCE NA OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV RÓMSKYCH ŽIEN

Tento inštitucionálny grant nám umožňuje v priebehu najbližších troch rokov ďalej presadzovať dodržiavanie práv rómskych žien - a to v úzkej spolupráci so skupinou rómskych aktivistiek z východného Slovenska. Naše aktivity v tejto oblasti zahŕňajú ľudskoprávny monitoring, vedenie strategických súdnych sporov pred vnútroštátnymi a medzinárodnými súdmi aj presadzovanie práv rómskych žien smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám a zvyšovanie verejného povedomia o pretrvávajúcich nedostatkoch.

Ukončené projekty

Inštitucionálny grant nadácie Sigrid Rausing Trust na podporu našej práce na ochranu ľudských práv rómskych žien

Tento inštitucionálny grant nám umožňuje rozvíjať naše aktivity na ochranu ľudských práv rómskych žien. Naše aktivity v tejto oblasti zahŕňajú ľudskoprávny monitoring, vedenie strategických súdnych sporov pred vnútroštátnymi a medzinárodnými súdmi aj presadzovanie práv rómskych žien smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám. 

ODSTRAŇOVANIE DISKRIMINÁCIE A ZLEPŠOVANIE OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV MENŠÍN NA SLOVENSKU - Úvahy a Poučenia

Cieľom projektu je ďalej zlepšovať právnu ochranu pred diskrimináciou a predchádzať porušovaniu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostredkov ochrany a prostredníctvom vedenia strategických súdnych sporov.

Ďalší krok k lepšej ochrane pred policajným násilím na Slovensku

Tento projekt rozvíja naše doterajšie úsilie v oblasti prevencie policajného násiliu na Slovensku s dôrazom na príslušíkov/čky rómskej menšiny, ktorí čelia zvýšenému riziku takéhoto nezákonného správania polície z dôvodu ich etnického pôvodu.

Projekt je realizovaný v období od 1. septembra 2017 do 30. apríla 2018 vďaka finančnej podpore veľvyslanectva USA na Slovensku.

Boj proti diskriminácii a zlepšovanie dodržiavania menšinových práv na Slovensku - Úsilie pokračuje

Cieľom projektu je pokračovať v našom úsilí o zlepšovanie právnej ochrany pred diskrimináciou a ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku prostredníctvom vedenia strategických súdnych sporov.

Projekt je realizovaný v období od 1.novembra 2014 do 31. augusta 2016 vďaka finančnej podpore Open Society Foundations.

Odstraňovanie diskriminácie a zlepšovanie ochrany ľudských práv menšín na Slovensku - Ďalší krok vpred

Cieľom projektu je zlepšovať úroveň právnej ochrany pred diskrimináciou a presadzovať ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostriedkov ochrany.

Projekt je realizovaný v období od 1. decembra 2015 do 28. februára 2018 vďaka finančnej podpore Open Society Foundations.

Posilňovanie inštitucionálnej ochrany a zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku

Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu inštitucionálnej ochrany a prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku.

Projekt je realizovaný v období od 1. novembra 2014 do 31. marca 2016.

Projekt bol podporený sumou 33 588,40 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Posilňovanie inštitucionálnej ochrany a zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku” je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.