Projekty

PRESADZOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV RÓMSKEJ MENŠINY PROSTREDNÍCTVOM VYUŽÍVANIA PRÁVNYCH PROSTRIEDKOV OCHRANY A V SPOLUPRÁCI S MIESTNYMI RÓMSKYMI AKTIVISTKAMI A AKTIVISTAMI

Projektom sa usilujeme prispieť k potieraniu diskriminácie Rómov a Rómiek prostredníctvom aktívneho uplatňovania právnych prostriedkov ochrany v konkrétnych strategických prípadoch a realizáciou ďalších úzko naviazaných aktivít, ktorými sú ľudskoprávny monitoring a presadzovania práv rómskej menšiny vo vzťahu k zodpovedným štátnym inštitúciám. 

Presadzovanie práv rómskej menšiny a mobilizácia rómskych komunít na Slovensku

Cieľom projektu je ďalej zlepšovať ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostredkov ochrany. 

NADVÄZUJÚCI INŠTITUCIONÁLNY GRANT NADÁCIE SIGRID RAUSING TRUST NA PODPORU NAŠEJ PRÁCE NA OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV RÓMSKYCH ŽIEN

Tento inštitucionálny grant nám umožňuje v priebehu najbližších troch rokov ďalej presadzovať dodržiavanie práv rómskych žien - a to v úzkej spolupráci so skupinou rómskych aktivistiek z východného Slovenska. Naše aktivity v tejto oblasti zahŕňajú ľudskoprávny monitoring, vedenie strategických súdnych sporov pred vnútroštátnymi a medzinárodnými súdmi aj presadzovanie práv rómskych žien smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám a zvyšovanie verejného povedomia o pretrvávajúcich nedostatkoch.

Ukončené projekty

Počúvajme hlasy a skúsenosti rómskych žien

Týmto projektom ďalej rozvíjame našu spoluprácu so skupinou rómskych aktivistiek a spoločne sa usilujeme zlepšovať dodržiavanie reprodukčných práv rómskych žien na Slovensku.

Inštitucionálny grant nadácie Sigrid Rausing Trust na podporu našej práce na ochranu ľudských práv rómskych žien

Tento inštitucionálny grant nám umožňuje rozvíjať naše aktivity na ochranu ľudských práv rómskych žien. Naše aktivity v tejto oblasti zahŕňajú ľudskoprávny monitoring, vedenie strategických súdnych sporov pred vnútroštátnymi a medzinárodnými súdmi aj presadzovanie práv rómskych žien smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám. 

Sieťovanie rómskych aktivistiek z východného Slovenska a zástupkýň ženských mimovládnych organizácií

Tento projekt nadväzuje na spoluprácu medzi nami a Centrom pre reprodukčné práva v rokoch 2016 - 2017 v rámci ktorej sme okrem iného vydali spoločnú  správu Vakeras Zorales - Hovoríme nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku, dokumentujúcu porušovanie ľudských práv rómskych žien v reprodukčnej a materskej starostlivosti.

Presadzovanie reprodukčných práv rómskych žien na Slovensku

Projekt nám umožňuje pokračovať v našom advokačnom úsilí smerom k zodpovedným štátnym inštitúciám a ďalej presadzovať prijímanie potrebných opatrení na ochranu reprodukčných práv rómskych žien, ako aj opatrení, ktoré povedú k vyrovnaniu sa s praxou nezákonných sterilizácií v súlade s medzinárodným právom.

Projekt realizujeme v období od 1. septembra do 30. novembra 2018 vďaka finančnej podpore Slovensko-českého ženského fondu.

ODSTRAŇOVANIE DISKRIMINÁCIE A ZLEPŠOVANIE OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV MENŠÍN NA SLOVENSKU - Úvahy a Poučenia

Cieľom projektu je ďalej zlepšovať právnu ochranu pred diskrimináciou a predchádzať porušovaniu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostredkov ochrany a prostredníctvom vedenia strategických súdnych sporov.

Dokumentovanie prípadov porušovania reprodukčných práv rómskych žien na východnom Slovensku

Projekt ma za cieľ prispieť k odstraňovaniu diskriminácie rómskych žien v oblasti reprodukčného zdravia a ochrane ich reprodukčných práv na Slovensku.  

Realizujeme ho v spolupráci s mimovládnou organizáciou Centrum pre reprodukčné práva, New York a s ich finančnou podporou v období od 5. septembra 2016 do 15. júla 2017.

Boj proti diskriminácii a zlepšovanie dodržiavania menšinových práv na Slovensku - Úsilie pokračuje

Cieľom projektu je pokračovať v našom úsilí o zlepšovanie právnej ochrany pred diskrimináciou a ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku prostredníctvom vedenia strategických súdnych sporov.

Projekt je realizovaný v období od 1.novembra 2014 do 31. augusta 2016 vďaka finančnej podpore Open Society Foundations.