Projekty

Ukončené projekty

Odstraňovanie diskriminácie a zlepšovanie ochrany ľudských práv menšín na Slovensku - Ďalší krok vpred

Cieľom projektu je zlepšovať úroveň právnej ochrany pred diskrimináciou a presadzovať ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostriedkov ochrany.

Projekt je realizovaný v období od 1. decembra 2015 do 28. februára 2018 vďaka finančnej podpore Open Society Foundations.

Posilňovanie inštitucionálnej ochrany a zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku

Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu inštitucionálnej ochrany a prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku.

Projekt je realizovaný v období od 1. novembra 2014 do 31. marca 2016.

Projekt bol podporený sumou 33 588,40 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Posilňovanie inštitucionálnej ochrany a zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku” je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

Vzostup aktivizmu rómskych žien na východnom Slovensku

Cieľom projektu je posilniť skupinu aktívnych rómskych žien, ktoré v minulosti čelili porušovaniu ľudských práv a rozvinúť ich zručnosti tak, aby dokázali aktívne presadzovať dodržiavanie práv iných rómskych žien vo svojom okolí.

Projekt je realizovaný v období od 1. novembra 2014 do 31. augusta 2018 vďaka finančnej podpore Nadácie žien Filia, Hamburg.

Boj proti diskriminácii a zlepšovanie dodržiavania menšinových práv na Slovensku – Ďalší krok

Cieľom projektu je zlepšovať úroveň právnej ochrany pred diskrimináciu a presadzovať dodržiavanie garantovaných práv menšín na Slovensku prostredníctvom strategického vedenia súdnych sporov.

Projekt bol realizovaný v období od 1. októbra 2013 do 31. decembra 2014 vďaka finančnej podpore Open Society Foundations.

Škola ľudských práv pre mladých ľudí

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň vzdelávania v oblasti ochrany ľudských práv menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva medzi mladými ľuďmi a prispieť k ich väčšej osobnej angažovanosti v oblasti ochrany ľudských práv týchto skupín obyvateľstva vo svojom okolí.

Projekt bol realizovaný v období od 1. júla 2014 do 31. októbra 2015.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.

Riešenie otázky násilných sterilizácií rómskych žien na Slovensku

Projektom sa usilujeme o dosiahnutie morálneho zadosťučinenia a odškodnenie pre rómske ženy, ktoré boli v minulosti nezákonne sterilizované v slovenských nemocniciach.

Projekt bol realizovaný v období od 31. decembra 2013 do 30. júna 2014 vďaka finančnej podpore Open Society Institute, Budapešť.

Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku

Cieľom projektu je zlepšiť uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy na slovenských súdoch a zvýšiť tak úroveň právnej ochrany pre diskrimináciou ohrozené skupiny osôb.

Projekt bol realizovaný v období od 19. septembra 2013 do 19. januára 2016.

Projekt bol podporený sumou 93 884 EUR eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku” je Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.

Ľudské práva v praxi - Škola ľudských práv pre študentov a študentky

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí – vysokoškolských študentov/-tiek v oblasti ochrany ľudských práv znevýhodnených skupín obyvateľstva v našej spoločnosti a podporiť ich motiváciu aktívne sa angažovať v presadzovaní ľudských práv znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Projekt bol realizovaný v období od 1. októbra 2012 do 31. marca 2013 vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA v Bratislave.

Presadzovanie práv rómskych žien prostredníctvom súdov

Projektom sa usilujeme presadzovať dodržiavanie ľudských práv rómskych žien, ktoré u nás čelia viacnásobnej diskriminácii z dôvodu svojej etnickej príslušnosti a pohlavia vo viacerých oblastiach života.

Projekt bol realizovaný v období od 1. augusta 2012 do 30. novembra 2013 vďaka finančnej podpore Nadácia žien Filia, Hamburg.

Posilnenie občianskej participácie rómskych žien na miestnej úrovni

Cieľom projektu je podnietiť občiansky aktivizmus rómskych žien v oblasti porušovania ich základných ľudských práv a slobôd a práv ich detí na miestnej úrovni.

Projekt bol realizovaný v období od 1. marca do 31. decembra 2012 vďaka podpore Slovensko-českého ženského fondu.