Projekty

Ukončené projekty

Riešenie otázky násilných sterilizácií rómskych žien na Slovensku

Projektom sa usilujeme o dosiahnutie morálneho zadosťučinenia a odškodnenie pre rómske ženy, ktoré boli v minulosti nezákonne sterilizované v slovenských nemocniciach.

Projekt bol realizovaný v období od 31. decembra 2013 do 30. júna 2014 vďaka finančnej podpore Open Society Institute, Budapešť.

Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku

Cieľom projektu je zlepšiť uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy na slovenských súdoch a zvýšiť tak úroveň právnej ochrany pre diskrimináciou ohrozené skupiny osôb.

Projekt bol realizovaný v období od 19. septembra 2013 do 19. januára 2016.

Projekt bol podporený sumou 93 884 EUR eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku” je Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.

Ľudské práva v praxi - Škola ľudských práv pre študentov a študentky

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí – vysokoškolských študentov/-tiek v oblasti ochrany ľudských práv znevýhodnených skupín obyvateľstva v našej spoločnosti a podporiť ich motiváciu aktívne sa angažovať v presadzovaní ľudských práv znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Projekt bol realizovaný v období od 1. októbra 2012 do 31. marca 2013 vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA v Bratislave.

Presadzovanie práv rómskych žien prostredníctvom súdov

Projektom sa usilujeme presadzovať dodržiavanie ľudských práv rómskych žien, ktoré u nás čelia viacnásobnej diskriminácii z dôvodu svojej etnickej príslušnosti a pohlavia vo viacerých oblastiach života.

Projekt bol realizovaný v období od 1. augusta 2012 do 30. novembra 2013 vďaka finančnej podpore Nadácia žien Filia, Hamburg.

Posilnenie občianskej participácie rómskych žien na miestnej úrovni

Cieľom projektu je podnietiť občiansky aktivizmus rómskych žien v oblasti porušovania ich základných ľudských práv a slobôd a práv ich detí na miestnej úrovni.

Projekt bol realizovaný v období od 1. marca do 31. decembra 2012 vďaka podpore Slovensko-českého ženského fondu.

Rovnosť v slovenskej realite

Projektom sa usilujeme o lepšiu implementáciu vnútroštátnej legislatívy na ochranu pred diskrimináciou a rozvinutie národných politík v oblasti boja proti diskriminácii.

Projekt bol realizovaný v období od 1. decembra 2011 do 31. decembra 2012.

Projekt sa realizuje s podporou Úradu vlády SR a Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013). Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Prehlbovanie štandardov inkluzívneho vzdelávania na základných školách východného Slovenska

Cieľom projektu je zvýšiť vedomosti a praktické kompetencie základných škôl s podielom rómskych a nerómskych detí v oblasti presadzovania inkluzívneho vzdelávania a motivovať ich k zavádzaniu princípov inkluzívneho vzdelávania vo vyučovacom procese na ich školách.

Projekt bol realizovaný od 1. septembra do 31. decembra 2011 s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu "Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd".

Činnosť MVO v oblasti presadzovania rovného prístupu rómskych detí k vzdelávaniu - Reflexie z Maďarska a Slovenska

Projekt vytvára priestor na výmenu skúseností MVO s vedením strategickej litigácie zameranej na boj proti segregácii rómskych detí vo vzdelávaní v Maďarsku a na Slovensku a diskusiu o tom, ako pozitívne rozhodnutia súdov v tejto oblasti využiť pre širšiu zmenu v spoločnosti v oboch krajinách.

Projekt bol realizovaný v období september – november 2011 vďaka finančnej podpore Amnesty International.

Implementácia antidiskriminačných právnych štandardov na Slovensku - Nedokončená výzva

Projekt bezprostredne rozvíja predošlé aktivity Poradne v oblasti boja proti diskriminácii na Slovensku s využitím právnych prostriedkov ochrany.

Projekt bol realizovaný v období od 1. marca 2011 do 28. februára 2013 vďaka finančnej podpore Open Society Institute, Budapešť.

 

Monitoring a prevencia zlyhaní polície voči rómskej menšine

Cieľom projektu je zdokumentovať prípady policajného násilia, prispieť k ich dôslednejšiemu prešetrovaniu, sankcionovaniu páchateľov a poskytnutiu zadosťučinenia poškodeným.

Projekt bol realizovaný v období od 1. septembra 2010 do 28. februára 2012 s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti.