Projekty

Ukončené projekty

Rovnosť v slovenskej realite

Projektom sa usilujeme o lepšiu implementáciu vnútroštátnej legislatívy na ochranu pred diskrimináciou a rozvinutie národných politík v oblasti boja proti diskriminácii.

Projekt bol realizovaný v období od 1. decembra 2011 do 31. decembra 2012.

Projekt sa realizuje s podporou Úradu vlády SR a Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013). Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Prehlbovanie štandardov inkluzívneho vzdelávania na základných školách východného Slovenska

Cieľom projektu je zvýšiť vedomosti a praktické kompetencie základných škôl s podielom rómskych a nerómskych detí v oblasti presadzovania inkluzívneho vzdelávania a motivovať ich k zavádzaniu princípov inkluzívneho vzdelávania vo vyučovacom procese na ich školách.

Projekt bol realizovaný od 1. septembra do 31. decembra 2011 s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu "Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd".

Činnosť MVO v oblasti presadzovania rovného prístupu rómskych detí k vzdelávaniu - Reflexie z Maďarska a Slovenska

Projekt vytvára priestor na výmenu skúseností MVO s vedením strategickej litigácie zameranej na boj proti segregácii rómskych detí vo vzdelávaní v Maďarsku a na Slovensku a diskusiu o tom, ako pozitívne rozhodnutia súdov v tejto oblasti využiť pre širšiu zmenu v spoločnosti v oboch krajinách.

Projekt bol realizovaný v období september – november 2011 vďaka finančnej podpore Amnesty International.

Implementácia antidiskriminačných právnych štandardov na Slovensku - Nedokončená výzva

Projekt bezprostredne rozvíja predošlé aktivity Poradne v oblasti boja proti diskriminácii na Slovensku s využitím právnych prostriedkov ochrany.

Projekt bol realizovaný v období od 1. marca 2011 do 28. februára 2013 vďaka finančnej podpore Open Society Institute, Budapešť.

 

Monitoring a prevencia zlyhaní polície voči rómskej menšine

Cieľom projektu je zdokumentovať prípady policajného násilia, prispieť k ich dôslednejšiemu prešetrovaniu, sankcionovaniu páchateľov a poskytnutiu zadosťučinenia poškodeným.

Projekt bol realizovaný v období od 1. septembra 2010 do 28. februára 2012 s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti.

Aplikácia antidiskriminačného zákona na súdoch v SR - Prax a perspektíva

Projekt má za cieľ prispieť k častejšiemu využívaniu súdnych konaní ako prostriedku ochrany pred diskrimináciou a prispieť tak k tvorbe príslušnej judikatúry, ktorá bude v súlade s medzinárodnými štandardami danými EU a Radou Európy.

Projekt bol realizovaný v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jeho sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Ďalší úder diskriminácii

Projekt rozvíja a prehlbuje naše aktivity realizované v oblasti boja proti diskriminácii rómskej menšiny na východnom Slovensku v predošlých rokoch.

Projekt bol realizovaný v období od 1. apríla 2008 do 31. decembra 2010 s finančnou podporou Open Society Institute, Budapešť.

Spájajme rozdiely, ktoré nás delia

Cieľom projektu je prispieť k integrácii marginalizovaných skupín obyvateľstva prostredníctvom posilňovania ich právneho povedomia a schopností v oblasti ochrany pred diskrimináciou.

Projekt bol realizovaný od 1. apríla 2007 do 30. septembra 2008 vďaka finančnej podpore CEE Trust so sídlom vo Waršave.

Prispejme k uplatňovaniu antidiskriminačného zákona v praxi

Cieľom projektu je pokračovanie vo vnášaní „ducha zákona" o rovnakom zaobchádzaní do života spoločnosti, aby sa z neho stal právny predpis, na základe ktorého sa osoby aj v praxi domáhajú svojich práv.

Projekt bol realizovaný v období od 1. júna 2006 do 31. mája 2007 vďaka finančnej podpore Open Society Institute so sídlom v Budapešti.

Projekt právneho zastupovania obetí násilných a vynútených sterilizácií

Cieľom projektu je úhrada nákladov na zastupovanie rómskych žien – obetí praxe násilných sterilizácií, v občiansko-právnych sporoch a garančný fond v prípade neúspechu na vnútroštátnych súdoch.

Projekt je realizovaný v období od 1. apríla 2005 do úspešného skončenia prípadov. Bol podporený a implementovaný v spolupráci s Centrom pre reprodukčné práva.