Projekty

Ukončené projekty

Monitoring a prevencia zlyhaní polície voči rómskej menšine

Cieľom projektu je zdokumentovať prípady policajného násilia, prispieť k ich dôslednejšiemu prešetrovaniu, sankcionovaniu páchateľov a poskytnutiu zadosťučinenia poškodeným.

Projekt bol realizovaný v období od 1. septembra 2010 do 28. februára 2012 s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti.

Aplikácia antidiskriminačného zákona na súdoch v SR - Prax a perspektíva

Projekt má za cieľ prispieť k častejšiemu využívaniu súdnych konaní ako prostriedku ochrany pred diskrimináciou a prispieť tak k tvorbe príslušnej judikatúry, ktorá bude v súlade s medzinárodnými štandardami danými EU a Radou Európy.

Projekt bol realizovaný v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jeho sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Ďalší úder diskriminácii

Projekt rozvíja a prehlbuje naše aktivity realizované v oblasti boja proti diskriminácii rómskej menšiny na východnom Slovensku v predošlých rokoch.

Projekt bol realizovaný v období od 1. apríla 2008 do 31. decembra 2010 s finančnou podporou Open Society Institute, Budapešť.

Spájajme rozdiely, ktoré nás delia

Cieľom projektu je prispieť k integrácii marginalizovaných skupín obyvateľstva prostredníctvom posilňovania ich právneho povedomia a schopností v oblasti ochrany pred diskrimináciou.

Projekt bol realizovaný od 1. apríla 2007 do 30. septembra 2008 vďaka finančnej podpore CEE Trust so sídlom vo Waršave.

Prispejme k uplatňovaniu antidiskriminačného zákona v praxi

Cieľom projektu je pokračovanie vo vnášaní „ducha zákona" o rovnakom zaobchádzaní do života spoločnosti, aby sa z neho stal právny predpis, na základe ktorého sa osoby aj v praxi domáhajú svojich práv.

Projekt bol realizovaný v období od 1. júna 2006 do 31. mája 2007 vďaka finančnej podpore Open Society Institute so sídlom v Budapešti.

Projekt právneho zastupovania obetí násilných a vynútených sterilizácií

Cieľom projektu je úhrada nákladov na zastupovanie rómskych žien – obetí praxe násilných sterilizácií, v občiansko-právnych sporoch a garančný fond v prípade neúspechu na vnútroštátnych súdoch.

Projekt je realizovaný v období od 1. apríla 2005 do úspešného skončenia prípadov. Bol podporený a implementovaný v spolupráci s Centrom pre reprodukčné práva.

Povedzme nie diskriminácii

Projekt naštartoval aktivity Poradne zamerané na odstraňovanie diskriminácie rómskej menšiny v rôznych oblastiach každodenného života a bol súčasťou nadnárodného projektu TRAILER, ktorý bol podporený Európskou komisiou v rámci Akčného programu EÚ na boj proti diskriminácii (2001 – 2006) a Open Society Institute v Budapešti.

Projekt bol realizovaný v období od decembra 2004 do novembra 2006.