Projekty

ODSTRAŇOVANIE DISKRIMINÁCIE A ZLEPŠOVANIE OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV MENŠÍN NA SLOVENSKU - Úvahy a Poučenia

Cieľom projektu je ďalej zlepšovať právnu ochranu pred diskrimináciou a predchádzať porušovaniu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostredkov ochrany a prostredníctvom vedenia strategických súdnych sporov.

Projekt realizujeme v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019 vďaka finančnej podpore nadácie Open Society Foundations.

Ukončené projekty

Odstraňovanie hlboko zakorenenej diskriminácie rómskych detí v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku

Cieľom projektu je bojovať proti diskriminácií rómskych detí, ktoré sú dlhé roky vzdelávané v špeciálnych triedach na vybranej základnej škole v jednej z obcí na východnom Slovensku prostredníctvom podpory rómskych rodičov, vedenia strategických súdnych sporov a presadzovania potrebných zmien v komunikácii so samosprávou a zodpovednými štátnymi inštitúciámi. 

Projekt je realizovaný v období od 1. októbra 2016 do 31. augusta 2017 vďaka finančnej podpore veľvyslanectva USA na Slovensku.

Boj proti diskriminácii a zlepšovanie dodržiavania menšinových práv na Slovensku - Úsilie pokračuje

Cieľom projektu je pokračovať v našom úsilí o zlepšovanie právnej ochrany pred diskrimináciou a ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku prostredníctvom vedenia strategických súdnych sporov.

Projekt je realizovaný v období od 1.novembra 2014 do 31. augusta 2016 vďaka finančnej podpore Open Society Foundations.

Odstraňovanie diskriminácie a zlepšovanie ochrany ľudských práv menšín na Slovensku - Ďalší krok vpred

Cieľom projektu je zlepšovať úroveň právnej ochrany pred diskrimináciou a presadzovať ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostriedkov ochrany.

Projekt je realizovaný v období od 1. decembra 2015 do 28. februára 2018 vďaka finančnej podpore Open Society Foundations.

Boj proti diskriminácii a zlepšovanie dodržiavania menšinových práv na Slovensku – Ďalší krok

Cieľom projektu je zlepšovať úroveň právnej ochrany pred diskrimináciu a presadzovať dodržiavanie garantovaných práv menšín na Slovensku prostredníctvom strategického vedenia súdnych sporov.

Projekt bol realizovaný v období od 1. októbra 2013 do 31. decembra 2014 vďaka finančnej podpore Open Society Foundations.

Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku

Cieľom projektu je zlepšiť uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy na slovenských súdoch a zvýšiť tak úroveň právnej ochrany pre diskrimináciou ohrozené skupiny osôb.

Projekt bol realizovaný v období od 19. septembra 2013 do 19. januára 2016.

Projekt bol podporený sumou 93 884 EUR eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku” je Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.

Presadzovanie práv rómskych žien prostredníctvom súdov

Projektom sa usilujeme presadzovať dodržiavanie ľudských práv rómskych žien, ktoré u nás čelia viacnásobnej diskriminácii z dôvodu svojej etnickej príslušnosti a pohlavia vo viacerých oblastiach života.

Projekt bol realizovaný v období od 1. augusta 2012 do 30. novembra 2013 vďaka finančnej podpore Nadácia žien Filia, Hamburg.

Rovnosť v slovenskej realite

Projektom sa usilujeme o lepšiu implementáciu vnútroštátnej legislatívy na ochranu pred diskrimináciou a rozvinutie národných politík v oblasti boja proti diskriminácii.

Projekt bol realizovaný v období od 1. decembra 2011 do 31. decembra 2012.

Projekt sa realizuje s podporou Úradu vlády SR a Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013). Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Prehlbovanie štandardov inkluzívneho vzdelávania na základných školách východného Slovenska

Cieľom projektu je zvýšiť vedomosti a praktické kompetencie základných škôl s podielom rómskych a nerómskych detí v oblasti presadzovania inkluzívneho vzdelávania a motivovať ich k zavádzaniu princípov inkluzívneho vzdelávania vo vyučovacom procese na ich školách.

Projekt bol realizovaný od 1. septembra do 31. decembra 2011 s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu "Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd".

Činnosť MVO v oblasti presadzovania rovného prístupu rómskych detí k vzdelávaniu - Reflexie z Maďarska a Slovenska

Projekt vytvára priestor na výmenu skúseností MVO s vedením strategickej litigácie zameranej na boj proti segregácii rómskych detí vo vzdelávaní v Maďarsku a na Slovensku a diskusiu o tom, ako pozitívne rozhodnutia súdov v tejto oblasti využiť pre širšiu zmenu v spoločnosti v oboch krajinách.

Projekt bol realizovaný v období september – november 2011 vďaka finančnej podpore Amnesty International.