Projekty

Príbehmi Rómov a Rómiek k odstraňovaniu bariér v prístupe k spravodlivosti

Týmto projektom chceme širiť pozitívne príbehy Rómov a Rómiek, ktorí sa s našou podporou bránili porušovaniu svojich práv a inšpirovať iné znevýhodnené osoby k tomu, aby sa mu taktiež aktívne bránili.

PRESADZOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV RÓMSKEJ MENŠINY PROSTREDNÍCTVOM VYUŽÍVANIA PRÁVNYCH PROSTRIEDKOV OCHRANY A V SPOLUPRÁCI S MIESTNYMI RÓMSKYMI AKTIVISTKAMI A AKTIVISTAMI

Projektom sa usilujeme prispieť k potieraniu diskriminácie Rómov a Rómiek prostredníctvom aktívneho uplatňovania právnych prostriedkov ochrany v konkrétnych strategických prípadoch a realizáciou ďalších úzko naviazaných aktivít, ktorými sú ľudskoprávny monitoring a presadzovania práv rómskej menšiny vo vzťahu k zodpovedným štátnym inštitúciám. 

Presadzovanie práv rómskej menšiny a mobilizácia rómskych komunít na Slovensku

Cieľom projektu je ďalej zlepšovať ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostredkov ochrany. 

NADVÄZUJÚCI INŠTITUCIONÁLNY GRANT NADÁCIE SIGRID RAUSING TRUST NA PODPORU NAŠEJ PRÁCE NA OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV RÓMSKYCH ŽIEN

Tento inštitucionálny grant nám umožňuje v priebehu najbližších troch rokov ďalej presadzovať dodržiavanie práv rómskych žien - a to v úzkej spolupráci so skupinou rómskych aktivistiek z východného Slovenska. Naše aktivity v tejto oblasti zahŕňajú ľudskoprávny monitoring, vedenie strategických súdnych sporov pred vnútroštátnymi a medzinárodnými súdmi aj presadzovanie práv rómskych žien smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám a zvyšovanie verejného povedomia o pretrvávajúcich nedostatkoch.

Ukončené projekty

Sociálne determinanty zdravia Rómov a Rómiek na Slovensku - prístup k vode a nakladaniu s odpadom

Ako partnerská organizácia spolupracujeme na vybraných  aktivitách projektu realizovanom mimovládnou organizáciou Fórum pre ľudské práva.

Cieľom projektu je zlepšiť prístup k vode a inej súvisiacej základnej občianskej vybavenosti, vrátane kanalizačného systému, pre Rómov a Rómky v segregovaných komunitách, znížiť zdravotné riziká spojené s porušovaním ich práva na zdravie a zlepšiť právny rámec v oblasti verejného zdravia.

Zlepšovanie rozhodovacej praxe súdov a správnych orgánov v prípadoch diskriminácie prostredníctvom využívania a rozvíjania metódy situačného testingu

Projektom chceme prispieť k skvalitneniu rozhodovacej praxe v tejto oblasti, a to prostredníctvom aktívneho využívania a rozvíjania metódy situačného testingu na preukazovanie diskriminácie v prístupe k tovarom a službám v právnej praxi. 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Inštitucionálny grant nadácie Sigrid Rausing Trust na podporu našej práce na ochranu ľudských práv rómskych žien

Tento inštitucionálny grant nám umožňuje rozvíjať naše aktivity na ochranu ľudských práv rómskych žien. Naše aktivity v tejto oblasti zahŕňajú ľudskoprávny monitoring, vedenie strategických súdnych sporov pred vnútroštátnymi a medzinárodnými súdmi aj presadzovanie práv rómskych žien smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám. 

ODSTRAŇOVANIE DISKRIMINÁCIE A ZLEPŠOVANIE OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV MENŠÍN NA SLOVENSKU - Úvahy a Poučenia

Cieľom projektu je ďalej zlepšovať právnu ochranu pred diskrimináciou a predchádzať porušovaniu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostredkov ochrany a prostredníctvom vedenia strategických súdnych sporov.

Odstraňovanie hlboko zakorenenej diskriminácie rómskych detí v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku

Cieľom projektu je bojovať proti diskriminácií rómskych detí, ktoré sú dlhé roky vzdelávané v špeciálnych triedach na vybranej základnej škole v jednej z obcí na východnom Slovensku prostredníctvom podpory rómskych rodičov, vedenia strategických súdnych sporov a presadzovania potrebných zmien v komunikácii so samosprávou a zodpovednými štátnymi inštitúciámi. 

Projekt je realizovaný v období od 1. októbra 2016 do 31. augusta 2017 vďaka finančnej podpore veľvyslanectva USA na Slovensku.

Boj proti diskriminácii a zlepšovanie dodržiavania menšinových práv na Slovensku - Úsilie pokračuje

Cieľom projektu je pokračovať v našom úsilí o zlepšovanie právnej ochrany pred diskrimináciou a ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku prostredníctvom vedenia strategických súdnych sporov.

Projekt je realizovaný v období od 1.novembra 2014 do 31. augusta 2016 vďaka finančnej podpore Open Society Foundations.