Projekt

Aplikácia antidiskriminačného zákona na súdoch v SR - Prax a perspektíva

Projekt bol ukončený.

Projekt má za cieľ prispieť k častejšiemu využívaniu súdnych konaní ako prostriedku ochrany pred diskrimináciou a prispieť tak k tvorbe príslušnej judikatúry, ktorá bude v súlade s medzinárodnými štandardami danými EU a Radou Európy. V dlhodobejšom horizonte chceme týmto projektom prispieť k znižovaniu prejavov diskriminácie v našej spoločnosti.

V rámci projektu poskytneme právne zastúpenie v dvoch nových strategických súdnych konaniach v prípadoch diskriminácie na základe etnického pôvodu podľa antidiskriminačného zákona. Zároveň chceme dosiahnuť čiastkové i právoplatné rozhodnutia súdov v prípadoch diskriminácie na základe antidiskriminačného zákona, ktoré už sú vedené pred súdmi a iniciovať súdne konanie na základe § 9a antidiskriminačného zákona, tzv. verejnou žalobou. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít projektu (odborného seminára, zborníka súdnych rozhodnutí) chceme prispieť k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne právnických profesií na súdoch smerom k lepšej aplikácii antidiskriminačného zákona a ďalšej príslušnej antidiskriminačnej legislatívy.

Projekt bol realizovaný v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jeho sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.