Projekt

Dokumentovanie prípadov porušovania reprodukčných práv rómskych žien na východnom Slovensku

Projekt bol ukončený.

Projekt ma za cieľ prispieť k odstraňovaniu diskriminácie rómskych žien v oblasti reprodukčného zdravia a ochrane ich reprodukčných práv na Slovensku. V rámci neho chceme zdokumentovať skúsenosti rómskych žien žijúcich v sociálne vylúčených komunitách na východnom Slovensku s prístupom k starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia, ako aj zdokumentovať prejavy porušovania ich reprodukčných práv. Zistené nedostatky budeme komunikovať zodpovedným štátnym inštitúciám a budeme presadzovať potrebné zmeny.  

Projekt nadväzuje na terénny monitoring, ktorý sme uskutočnili spolu s mimovládnou orgánizáciou Centrum pre reprodukčné práva v roku 2002 a ktorý zdokumentoval prípady násilných a vynútených sterilizácií rómskych žien, ako aj ďalšie závažné prejavy porušovania ich reprodukčných práv na Slovensku. Tento monitoring vyústil do vydania publikácie "Telo a Duša", v ktorej sme zdokumentované informácie zhrnuli a ktorá prispela k pozitívnym legislatívnym zmenám v oblasti vykonávania sterilizácie a poskytovania informovaného súhlasu s lekárskymi zákrokmi. Niektoré rómske ženy, ktoré boli nazákonne sterilizované, sa v ďalších rokoch úspešne domáhali spravodlivosti na domácich súdoch a na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.

Tento projekt realizujeme v spolupráci s Centrom pre reprodukčné práva, New York a s ich finančnou podporou v období od 5. septembra 2016 do 15. júla 2017.