Projekt

Implementácia antidiskriminačných právnych štandardov na Slovensku - Nedokončená výzva

Projekt bol ukončený.

Projekt bezprostredne rozvíja predošlé aktivity Poradne v oblasti boja proti diskriminácii na Slovensku s využitím právnych prostriedkov ochrany. Projekt nám umožňuje ďalej pokračovať v litigácii súdnych prípadov rasovej diskriminácie, ktoré sme iniciovali v predošlých rokoch, pokračovať v litigácii prípadov násilných a vynútených sterilizácií rómskych žien, ako aj iniciovať nové vybrané prípady diskriminácie s dôrazom na diskrimináciu rómskych detí v prístupe k vzdelaniu. Okrem riešenia prípadov diskriminácie venujeme naďalej pozornosť aj prípadom nezákonného konania polície voči rómskej menšine a poskytujeme právnu pomoc poškodeným osobám. Testujeme tiež činnosť správnych orgánov, ako je napríklad Štátna školská inšpekcia, čo sa týka identifikácie a postihovania diskriminácie, ktorá má svoje rezervy. Uskutočňujeme aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o ochrane pred diskrimináciou v spoločnosti a organizujeme odborné vzdelávanie v danej oblasti určené právnickým profesiám.

Projekt bol realizovaný v období od 1. marca 2011 do 28. februára 2013 vďaka finančnej podpore Open Society Institute, Budapešť.