Projekt

Prehlbovanie štandardov inkluzívneho vzdelávania na základných školách východného Slovenska

Projekt bol ukončený.

Na základe skúseností a dobrej praxe zo Spojeného kráľovstva (UK) sa usilujeme zvýšiť vedomosti a praktické kompetencie základných škôl s podielom rómskych a nerómskych detí v oblasti presadzovania inkluzívneho vzdelávania a motivovať ich k zavádzaniu princípov inkluzívneho vzdelávania vo vyučovacom procese na ich školách.

V rámci projektu absolvujú zástupcovia vybraných škôl z východného Slovenska niekoľkodňovú študijnú cestu do UK, počas ktorej sa bezprostredne zoznámia s prostredím typickej britskej multikultúrnej školy. Pre zástupcov ďalších škôl pripravíme na Slovensku workshop, ktorí povedú odborníci v oblasti inkluzívneho vzdelávania z UK. Projektom chceme prispieť k zavádzaniu princípov inkluzívneho vzdelávania do školskej praxe na Slovensku s osobitným zreteľom na inklúziu rómskych detí a presadzovanie rovnosti v prístupe k vzdelaniu bez akýchkoľvek foriem diskriminácie vrátane segregácie.

Projekt bol realizovaný od 1. septembra do 31. decembra 2011 s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu "Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd".