Projekt

Prispejme k uplatňovaniu antidiskriminačného zákona v praxi

Projekt bol ukončený.

Projekt nadväzuje na aktivity, ktoré Poradňa začala v rámci predchádzajúcich antidiskriminačných projektov. V rámci projektu je obetiam diskriminácie na základe ich etnického alebo rasového pôvodu poskytované bezplatné právne poradenstvo a vo vybraných prípadoch aj zastupovanie v konaniach pred súdmi alebo správnymi orgánmi.

Cieľom projektu je pokračovanie vo vnášaní „ducha zákona“ o rovnakom zaobchádzaní do života spoločnosti, aby sa z neho stal právny predpis, na základe ktorého sa osoby aj v praxi domáhajú svojich práv. Priaznivé výsledok súdnych sporov by mal mať odstrašujúci efekt pre tých, ktorí diskriminujú Rómov, a preto možno v dlhodobom hľadisku očakávať zmenu v prístupe poskytovateľov služieb, zamestnávateľov, poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti a pod.

Projekt bol realizovaný v období od 1. júna 2006 do 31. mája 2007 vďaka finančnej podpore Open Society Institute so sídlom v Budapešti.