Projekt

Rovnosť v slovenskej realite

Projekt bol ukončený.

Projektom sa usilujeme o lepšiu implementáciu vnútroštátnej legislatívy na ochranu pred diskrimináciou a rozvinutie národných politík v oblasti boja proti diskriminácii. Je realizovaný v partnerstve s Úradom vlády Slovenskej republiky a mimovládnou organizáciou Občan, demokracia a zodpovednosť. Poradňa je v rámci projektu zodpovedná predovšetkým za vypracovanie analýzy implementácie antidiskriminačnej legislatívy ako nástroja pre identifikáciu a prekonávanie inštitucionálnych bariér v tejto oblasti.

Projekt bol realizovaný v období od 1. decembra 2011 do 31. decembra 2012.

Projekt sa realizuje s podporou Úradu vlády SR a Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013). Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Za obsah tejto informácie zodpovedá Poradňa pre občianske a ľudské práva.