Projekt

Sociálne determinanty zdravia Rómov a Rómiek na Slovensku - prístup k vode a nakladaniu s odpadom

Projekt bol ukončený.

Zodpovedné štátne inštitúcie na Slovensku dlhodobo neprijímajú dostatočné opatrenia, ktoré by zabezpečili právo na vodu pre Rómov a Rómky žijúcich v sociálne vylúčených komunitách. Projekt je zameraný na riešenie tohto závažného ľudskoprávneho problému. Jeho cieľom je zlepšiť prístup k vode a inej súvisiacej základnej občianskej vybavenosti, vrátane kanalizačného systému, pre Rómov a Rómky v segregovaných komunitách na Slovensku, znížiť zdravotné riziká spojené s porušovaním ich práva na zdravie a zlepšiť právny rámec v oblasti verejného zdravia.

Ako partnerská organizácia sa podieľame na vybraných aktivitách projektu ako je vedenie strategických súdnych sporov, advokačné aktivity smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám. 

Projekt je realizovaný mimovládnou organizáciou - Fórum pre ľudské práva. Naša spolupráca na projekte je zmluvne dohodnutá na obdobie od 1. Júla 2019 do 31. Decembra 2019. 

Projekt je finančne podporený nadáciou Open Society Foundations.