Projekt

Spájajme rozdiely, ktoré nás delia

Projekt bol ukončený.

Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity Poradne v rámci antidiskriminačných projektov. Snaží sa prostredníctvom svojich aktivít prispieť k integrácii marginalizovaných skupín obyvateľstva prostredníctvom posilňovania ich právneho povedomia a schopností v oblasti ochrany pred diskrimináciou.

V rámci projektu sú organizované informačné stretnutia pre príslušníkov rómskej etnickej menšiny a právnickej verejnosti o právnych možnostiach ochrany pred diskrimináciou, poskytované bezplatné právne poradenstvo obetiam diskriminácie na základe ich etnického alebo rasového pôvodu a vo vybraných prípadoch aj zastupovanie v konaniach pred súdmi alebo správnymi orgánmi. Iniciovaním súdnych a správnych konaní sa projekt snaží prispieť k implementácii antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku.

Projekt bol realizovaný od 1. apríla 2007 do 30. septembra 2008 vďaka finančnej podpore CEE Trust so sídlom vo Waršave.