Projekt

Zlepšovanie rozhodovacej praxe súdov a správnych orgánov v prípadoch diskriminácie prostredníctvom využívania a rozvíjania metódy situačného testingu

Projekt bol ukončený.

Kvalita rozhodovania súdov a správnych orgánov v prípadoch diskriminácie na Slovensku ostáva nedostatočná a diskriminované osoby sa ne obracajú len v malej miere. Cieľom tohto projektu je prispieť k skvalitneniu rozhodovacej praxe v tejto oblasti, a to prostredníctvom aktívneho využívania a rozvíjania metódy situačného testingu na preukazovanie diskriminácie v prístupe k tovarom a službám v právnej praxi. Táto metóda môže výrazne zlepšiť preukazovanie diskriminácie v právnych konaniach a tak prístup k spravodlivosti pre poškodené osoby. Projektom chceme prispieť k lepšej realizácii práva na rovnaké zaobchádzanie.

V rámci projektu budeme uskutočňovať monitoring prípadov rasovej diskriminácie a viesť v tomto smere strategické súdne konania. Vypracujeme tiež analýzu využitia metódy situačného testingu na účinné preukazovanie diskriminácie v praxi.

Projekt realizujeme v období od 1. júna do 31. decembra 2019.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Poradňa pre občianske a ľudské práva.