Diskriminácia

Čo je diskriminácia

Diskriminácia je konanie alebo opomenutie, ktorým dochádza k menej priaznivému zaobchádzaniu v porovnaní s inou osobou, z dôvodu jej etnickej príslušnosti, pohlavia, zdravotného znevýhodnenia, veku, vierovyznania či iných odlišností.

Čo robíme

V našej práci sa dlhodobo venujeme odstraňovaniu diskriminácie v rôznych oblastiach verejného života. Hlavnú pozornosť dlhodobo venujeme diskriminácii rómskej etnickej menšiny v našej spoločnosti.

Ako sa brániť

V prípade diskriminácie môžete podať sťažnosť alebo žalobu na súd.

Čo pre Vás vieme urobiť

V prípadoch diskriminácie vám:

  • sprostredkujeme základné právne poradenstvo;
  • vo vybraných prípadoch aj právne zastupovanie v konaní pred súdom.

Čo sme dosiahli

  • sprostredkovali sme bezplatné právne zastúpenie v súdnych konaniach diskriminovaným osobám;
  • podali sme prvé žaloby (vrátane verejných žalôb) podľa antidiskriminačného zákona a dosiahli sme strategické rozhodnutia v prospech diskriminovaných osôb.

Príbehy

V tejto časti nájdete podrobnejšie informácie o ľuďoch, ktorí dosiahli spravodlivosť v prípadoch diskriminácie.