Ako sa brániť

Diskriminácii sa môžete brániť:

 • sťažnosťou zodpovednej nadriadenej osobe či zriaďovateľovi:
  • v prípade, že k diskriminácii došlo na pracovisku, môžete podať sťažnosť nadriadenému či zamestnávateľovi;
  • v prípade, že k diskriminácii došlo v školskom zariadení, môžete podať sťažnosť vedeniu školy a/alebo jej zriaďovateľovi;
 • podnetom správnemu orgánu:
 • žalobou podľa antidiskriminačného zákona na príslušnom súde - v súdnom konaní sa môžete domáhať napríklad:
  • odstránenia diskriminácie;
  • ospravedlnenia;
  • finančného odškodnenia za ujmu, ku ktorej diskrimináciou došlo.

 

V prípadoch diskriminácie sa môžete obrátiť aj na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré:

 • poskytuje bezplatnú právnu pomoc,
 • uskutočňuje nezávislé zisťovanie v konkrétnych prípadoch diskriminácie,
 • vydáva odborné stanoviská.

Viac o tom, ako sa diskriminácii brániť nájdete aj v našom manuáli Povedzme nie diskriminácii.