Čo sme dosiahli

 • sprostredkovali sme bezplatné právne zastupovanie v súdnych konaniach niekoľkým desiatkam diskriminovaných osôb;
 • dosiahli sme prvé pozitívne rozhodnutia slovenských súdov, v ktorých súdy rozhodli o diskriminácii na základe etnického pôvodu a priznali diskriminovaným osobám aj finančné odškodnenie;
 • po vyčerpaní dostupných vnútroštátnych prostriedkov nápravy sme sprostredkovali bezplatné právne zastupovanie viacerým diskriminovaným osobám pred medzinárodnými orgánmi na ochranu ľudských práv (Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a Výbory OSN);
 • na slovenské súdy sme priniesli prvé tzv. verejné žaloby – ide o žaloby, ktoré môže podať mimovládna organizácia v prípadoch diskriminácie väčšieho počtu ľudí - doposiaľ podané žaloby sa týkali segregácie rómskych detí vo vzdelávaní, diskriminačných právnych predpisov a segregácie rómskych žien v pôrodniciach;
 • viedli sme súdny spor, v ktorom slovenské súdy po prvý krát rozhodli o segregácii rómskych detí vo vzdelávaní;
 • v roku 2015 sme o verejných žalobách vydali publikáciu Verejné žaloby ako nástroj účinnej ochrany pred diskrimináciou, ktorá verejné žaloby verejnosti podrobnejšie predstavila;
 • zvyšovali sme povedomie o právnych možnostiach ochrany pred diskrimináciou
  • prostredníctvom terénnej práce,
  • vydávaním informačných letákov,
  • organizáciou vzdelávacích podujatí pre advokátov a advokátky, sudcov a sudkyne, právnikov a právničky Centier právnej pomoci či komunitných pracovníkov a pracovníčky;
 • v roku 2012 sme podrobne zmapovali uplatňovali antidiskriminačného zákona v praxi a naše zistenia sme zhrnuli do publikácie Diskriminácia na Slovensku: Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou;
 • pravidelne sme poskytovali informácie medzinárodným orgánom OSN či Rady Európy o nedostatkoch v oblasti uplatňovania antidiskriminačného zákona v praxi.