Čo je policajné násilie

Násilie zo strany polície je porušením práva na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním, ktoré patrí každému človeku.

Úlohou polície je dbať na verejný poriadok a bezpečnosť nás všetkých. Pri výkone svojich právomocí však príslušníci a príslušníčky policajného zboru nesmú konať nad rámec toho, čo im zákon dovoľuje. Nikdy sa nesmú neodôvodnene uchýliť k žiadnemu fyzickému ani psychickému násiliu.